MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/385-015.

Telefax száma: 42/554-000.

 

Száma: 1.389-2/2002.

 

MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2002./VII. 10./KT. SZ.

R E N D E L E T E:

 

A háziorvosi körzet meghatározásáról.

 

Máriapócs Város Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. §. (2) bekezdése, valamint az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenységek végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. tv. 25. §. (7) bekezdése alapján a háziorvosi körzetről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§.

 

(1) A rendelet hatálya Máriapócs város közigazgatási területén önálló orvosi tevékenységet folytató háziorvosra, házi gyermekorvosra, fogorvosra (továbbiakban együtt: háziorvos) t e r j e d   ki.

 

2.§.

 

(1) Máriapócs városban a háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen   f o l y t a t h a t.

 

(1) A tevékenység folytatásához a Magyar Orvosi Kamara által a háziorvos részére kiadott önálló orvosi tevékenység folytatására jogosító engedély szükséges.

 

(3) A háziorvos önálló orvosi tevékenységét a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől   k e z d h e t i   meg.

 

3. §.

(1)     Máriapócs városban a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység az önkormányzat tulajdonában lévő 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 3. sz. alatt lévő, 26/1 hrsz-ú Egészségügyi Központ elnevezésű az alapellátást szolgáló egészségügyi intézményben f o l y t a t h a t ó.

(2)     Az intézményben lévő helyiségek, berendezések, felszerelések igénybevételére a működtetők a Képviselő-testülettel önálló szerződésben   á l l a p o d n a k meg.

 

 

Záró rendelkezések

 

 

 

4. §.

 

(1)   E rendelet 2002. július 11. napján lép hatályba.

(2)   Kihirdetéséről - helyben szokások módon – a jegyző gondoskodik.

 

 

M á r i a p ó c s, 2002. 07. 10.

 

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.            K i s s Béla s.k.

polgármester                             jegyző

 

 

B a l á z s Csaba s.k.                         N a g y György s.k.

Jkv. hitelesítő                           jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.