MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

165/2011.(XII.14.)

H A T Á R O Z A T A:

Közvilágítási lámpatestek üzemen kívül helyezése

A Képviselő-testület:

 

1./ A benyújtott árajánlat alapján az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft-vel vállalkozási szerződést köt Máriapócs közigazgatási területén lévő 182 db közvilágítási lámpatest üzemen kívül helyezésére 5.000 Ft / lámpatest + ÁFA, összesen 910.000 Ft + ÁFA összegben, és kezdeményezi a jelenleg érvényes üzemeltetési szerződés módosítását.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, az EH-SZER KFT-vel a vállalkozási szerződést kösse meg, valamint kezdeményezze a jelenleg érvényes üzemeltetési szerződés  módosítását.

Határidő: azonnal;

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;