MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                         „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/385-015.

Telefax száma: 42/554-000.

 

Száma: 1.506-9 /2001.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2001./VIII. 30./KT. SZ.

R E N D E L E T E:

 

 

a Város építészeti örökségének helyi védelméről

 

 

Máriapócs Képviselő Testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében megfogalmazott feladatainak megfelelően, az épített környezet védelme érdekében a településfejlesztés és a rendezés során, a környezet tudatos és összehangolt fejlődése, a közérdeknek megfelelő használata, értékeinek megismerése és megismertetése, megőrzésének elősegítése, valamint a települési kötődés és identitás növelése érdekében - az 1997. évi LXXVIII. tv. 57.§. (2) és (3) bekezdésében, az 1997. évi LIV. tv. 30. §. (2) bekezdése b) pontjában foglaltakra - , a 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 66/1999. (VIII.13) FVM rendelet szerint az építészeti értékvizsgálat alapján a város teljes igazgatási területére kiterjedően az alábbi helyi értékvédelmi rendeletet alkotja.

 

Általános rendelkezések

 

1.§.

 

A rendelet hatálya

 

(1)      A rendelet hatálya Máriapócs területén a természeti, táji és az építészeti / művi / örökség minden elemére kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet jelen önkormányzati rendelet helyi települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként védetté nyilvánít.

(2)    A rendelet célja Máriapócs városképe, történelme, identitása szempontjából megőrzendő, meghatározó épített értékek védelme, a város építészeti örökségének megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának a biztosítása. Elsősorban azokban az esetekben, amelyekben a műemlékvédelemre vonatkozó jogszabályok nem védenek, de a helyi védelemre érdemesek. Egyéb célja a helyi védelem segítségével az általános környezetkultúra, építészeti kultúra terjesztése, az erre történő nevelés támogatása és segítése.

 

(3)    A helyi védelemnek feladata a városkép védelme, a védelmet érdemlő építészeti, várostörténeti és kultúrtörténeti szempontból védelemre érdemes épületek, építészeti elemek, köztéri alkotások, épületegyüttesek:

 

a.,     felkutatása, nyilvántartása, történeti elemzése, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése

b.,     a védendő és védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, karbantartásának és hasznosításának az elősegítése

c.,     a különböző védelmi fajták - mint pl. a műemléki, történelmi és a helyi építészeti örökség védelme egymást segítő-kiegészítő kapcsolatának biztosítása

d.,     a helyi általános környezetkultúra szemléletformáló terjesztése, támogatása.

 

 

(4)      Jelen rendelet hatálya az alábbi védendő értékekre terjed ki:

 

a.,      - a településrendezési tervekben műemléki, és helyi védelem alá helyezett épületekre, építményekre, területekre

b.,     - helyi védelem alatt állnak a város azon értékei, melyek e rendelet hatálya alá esnek       / 1.sz. mellékletben felsorolt épületekre, építményekre, azok környezetére, épületegyüttesekre, utcaképekre, területekre /, és amelyet külön önkormányzati rendelettel a hatálya alá rendelnek.

c.,     - a helyi védelem tárgyát képezik az 1.sz. mellékletben fölsorolt épített vagy fennálló értékek (épület, utca, településrész, közterületi szobor, emlékmű, növény, növények együttese, tájrészlet stb.) , illetve mindazon további értékek, amelyet a Képviselő-testület rendelettel védendőnek, védelem alatt állónak minősít.

d.,     - amennyiben a helyi védetté nyilvánítást elrendelő döntés nem rendelkezik másként, a védelem hatálya az épület, vagy építmény esetében az azt magában foglaló ingatlan egészére, a védett környezet esetében az azokat alkotó ingatlanok mindegyikére vonatkozik.

 

(5)    A     településfejlesztésben,   a   településrendezési   tervek készítésekor a helyi védelem követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, az arányos és léptékhelyes városfejlesztés érdekében e rendelet céljával összhangban kell érvényesíteni.

 

 

(6) A helyi védelem lehet területi, vagy egyedi

 

  1. 1. A helyi területi védelem:

 

a./ településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, jelleg, építési vonal jelentős zöldterület, vagy növényzet.)

b./ településkép

c./ a település táji környezete

d./ településkarakter

e./ műemléki     környezetet   közvetlenül  határoló   terület, műemléki jelentőségű terület

 

  1. 2. A helyi egyedi védelem:

 

a./ építmény, vagy szobor, emlékmű egésze, vagy része (esetleg a hozzá tartozó földrészlettel.)

b./ étékes növény, növényzet, növények csoportja, park, parkrészlet.

 

2.§.

 

A helyi védelem irányítása

 

(1)    A helyi védelmi munkával járó szakigazgatási és hatósági feladatokat a Polgármesteri Hivatal jegyzője – az Étv. 52. § (1), (2), (3) bekezdésben szabályozott hatósági jogkör keretében – látja el.

 

(2)    A helyi védelem kérdésében kérni lehet szakértő ( k ) és helyi társadalmi szervezetek közreműködését is.

 

 

 

3.§.

 

Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

 

(1)  A   védetté   nyilvánításról, annak megszüntetéséről az Önkormányzati Képviselő-testület rendelettel dönt.

(2)  A   védetté   nyilvánítás   vagy megszüntetés szakmai megalapozására a településrendezési terv / vagy külön készülő / értékvizsgálati munkarésze szolgál.

(3)    A védetté nyilvánítást a tulajdonjog nem befolyásolja.

(4)    Védetté nyilvánításra, vagy annak megszüntetésére hivatalból, lakossági kezdeményezésre, társadalmi szervezetek javaslatára, egyéni kezdeményezésre egyaránt sor kerülhet.

A jegyzőnél benyújtható kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

 

-        a védett érték megnevezését, leírását

-        pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)

természeti védelem esetén a védett terület határát feltüntető, a településrendezési tervvel azonosítható helyszínrajzot

-        a védelem rövid indoklását

-        a védett érték fotóját

-                     a kezdeményező nevét, címét

 

(5) A védelemben részesítést, vagy annak megszüntetését hivatalos helyen közzé kell tenni és erről írásban értesíteni:

 

-        a védett érték tulajdonosát, kezelőjét, használóját

-        az illetékes építésügyi hatóságot

-        építmények esetén az Országos Műemléki Hivatal illetékes kirendeltségét, természeti érték esetén az illetékes természetvédelmi hatóságot

-        az illetékes földhivatalt

-                     a megyei és területi főépítészt.

 

A védelem tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell     jegyeztetni.

 

(6) A   védett   értékről   nyilvántartást   kell   vezetni,   melynek tartalmaznia kell:

 

-        a védett érték megnevezését, leírását

-        pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)

természeti védelem esetén a védett terület határát feltüntető, a településrendezési tervvel azonosítható helyszínrajzot

-        a tulajdonos, kezelő, használó nevét

-        a védelem indoklását

-        a védett érték fotóját

-                     a védelmet elrendelő önkormányzati rendelet számát

-                     a kezdeményező nevét, címét

A védett értékek nyilvántartásába bárki betekinthet. Annak naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(7)            A város területére készített településrendezési tervben a természeti értékek helyi védelme alá eső terület, a védett településszerkezet, településrész határát fel kell tüntetni.

(8)    A védelem alatt álló területek, építmények, természeti értékek megjelöléséről az önkormányzat gondoskodik annak teljes költségviselésével, de a tulajdonos belegyezésével.

(9)    A védett területet táblával kell jelölni.

(10)       A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos előzetes egyeztetéseket és az eljárást a jegyző folytatja le.

(11)       Az eljárással kapcsolatban fölmerülő költségeket a jegyző indítványára a kezdeményező előlegezheti meg, melyet a Közgyűlés helyi védelmet elrendelő döntését követő 15 napon belül a kezdeményező részére vissza kell téríteni.

 

 

4.§.

 

A védett épületek, területek hasznosítása, fenntartása

 

(1)            A   helyileg védett érékeket a használat nem veszélyeztetheti, ennek érdekében biztosítani kell elsősorban:

-        Az eredeti rendeltetésnek, vagy azt nem ellehetetlenítő megfelelő használatot,

-                     ha az nem lehetséges, közcélú hasznosítást.

(2)    Az épületek állagának megóvása, jókarban-tartása a tulajdonos feladata, kötelessége. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden elemére és részletére, attól függetlenül, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek –e, vagy sem.

Elmulasztása esetén a hatóság kötelezi a tulajdonost az építmény helyreállítására, jókarban-tartására.

(3)  A fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét meghaladó költségéhez, a védelem miatt előírt (szükséges) többletmunkához (pl. homlokzatdíszek helyreállítása, épületrészek eredeti formában történő visszaállítása) a tulajdonos kérheti az önkormányzat anyagi támogatását.

 

(4)    A helyi védelem alatt álló épületen építési (állagmegóvási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési) munkák a védettség szempontjaival összhangban az épület jellegének megváltoztatása nélkül végezhetők.

Bővítés esetén elvi építési engedélyezési eljárás lefolytatása kötelező.

a./ Külső felújítás során az eredeti állapot visszaállítását kell szem előtt tartani az épület tömegét, tetőformáját, tagozatait, nyílásrendjét, anyagát …….stb. megtartva.

b./ Belső átalakítás, korszerűsítés végezhető az építési előírások figyelembe vételével kivéve, ha a védettség konkrét belső terekre, szerkezetekre (pl. boltozatok) is kiterjed.

c./ Bontást csak indokolt esetben, az épület teljes műszaki avulásának bekövetkezése esetén, az építmény előzetes felmérési dokumentációjának elkészülése után lehet végezni.

A felmérési (és fotó) dokumentáció elkészülését az illetékes I. fokú hatóság rendeli el az önkormányzatköltségére.

 

(5)    Helyi védettségű (településszerkezeti, településképi) területen a meglévő épületek, épületcsoportok, zöldfelületek megtartását kell szem előtt tartani, megőrizve az utcák vonalvezetését, beépítési módját, rendszerét.

Új beépítés csak a kialakult beépítéshez alkalmazkodó lehet.

A helyileg védett területekre a helyi építési szabályzatban egyedi részletes előírások tehetők, melyek kitérhetnek a reklámok elhelyezésére, a színezésre, anyagfelhasználásra, kerítésekre, ……..stb. is.

 

(6)    Helyi védettségű természeti területeken végzendő munkák a terület jellegét nem változtathatják. Védett növények kivágása csak biológiai pusztulás, természeti katasztrófa elhárítása, életveszély…….stb. esetén engedélyezhető.

 

(7)    Mind a helyileg védett épületeken, mind a helyi védettségű területeken - beleértve a műemléki környezetet határoló, valamint a műemléki jelentőségű területeket is – építési munkát végezni az illetékes főépítész szakmai véleményére alapozva az illetékes I. fokú építési hatóság engedélyével szabad.

Az illetékes építési hatóság elrendelheti:

-        az épület építéstörténeti kutatását

-        az épületben lévő művészi értékű építészeti elemek helyreállítását, vagy a nem odaillő elemek eltávolítását.

-        az épületben található művészi értékű részletek (pl. freskók, címerek) szakértővel történő felújíttatását.

-        a környező épületeket is feltüntető utcakép készítését.

-                     szakértői vélemények beszerzését.

(8)        Védett területen a terület burkolatát, berendezését (világítótestek, kandeláberek) készíteni, parkokat, buszvárókat építeni, hirdetéstelhelyezni, csak a környezethez alkalmazkodva, az illetékes főépítész szakmai véleményére alapozott, illetékes építési hatósági engedéllyel szabad.

(9) Műemléki   védettségű épületekre, természeti védelemben részesülő területekre, értékekre az önkormányzati képviselő-testület csak a műemlék, ill. a természet védelmére vonatkozó mindenkori jogszabályoknak megfelelően rendelkezhet.

 

5.§.

 

Helyi értékek védelmének támogatása

 

(1)    A helyi védelemben részesülő építmények, területek tulajdonosai, kezelői, használói a helyi adók kivetésekor kedvezményben – indokolt esetben – adómentességben, valamint visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő helyi költségvetési anyagi támogatásban részesülhetnek. A vissza nem térítendő támogatás a megítélt összes önkormányzati támogatásnak maximum 50% - a lehet, és maximális mértékét évente az éves költségvetésben kell meghatározni. Az összes támogatás mértéke a felújítási engedélyes terv alapján előzetesen elkészített (és elfogadott) költségvetés legfeljebb 70 % - a lehet, a tulajdonosnak a fennmaradó 30 % / mint önerő / - t hitelesen igazoló fedezete után.

Az adókedvezmény ( vagy mentesség ) mértékét a helyi adókról alkotott önkormányzati rendelet, a költségvetési támogatást az éves költségvetésben elkülönített összeg ( Helyi Értékvédelmi Alap )és a költségvetési rendelet szabályozza.

(2)    Eseti   anyagi   támogatásról   kérelemre     a Városfejlesztési Bizottság javaslatára az önkormányzati képviselő-testülete dönt.

(3)    A támogatásról szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza a megítélt összeg folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait és visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetés részleteit.

(4)    A visszatérítendő támogatás biztosítása érdekében az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogot kell bejegyezni.

6.§.

 

Az építés engedélyezése

 

(1)            A helyi védelem alá vont épületeken, építményeken és területen a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni csak engedély alapján lehet.

 

(2)            Amennyiben a helyi védett érték fennmaradása és védelmének biztosítása a rendeltetés megváltoztatásával inkább biztosítható, akkor a rendezési terv előírásainak betartásával a rendeltetés változását engedélyezni kell. A rendeltetés változása azonban nem lehet a védett érték „méltóságát”, jelentőségét csökkentő.

 

(3)            A helyi védelem alá vont épületeken, építményeken és területen az egyébként engedély nélkül végezhető munkák is építési engedély kötelesek.

 

(4)            A jegyző elrendelheti a védett területen lévő valamennyi épület egyidejű, kötelező karbantartását, felújítását, homlokzatának és a védelem elrendelését indokoló értékének a javítását a tulajdonos költségére.

 

(5)            Amennyiben a kötelezést a tulajdonos anyagi ereje folytán nem képes végrehajtani, akkor az Önkormányzat költségére azt el lehet végeztetni, és a tulajdoni lapon ennek értékét jelzálogként be kell jegyeztetni.

 

7.§.

A védelem megszüntetése

 

(1)     A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a védelem feloldását követően adható ki. A bontási engedélyben egyes épületrészek, vagy tartozékok megőrzése, illetve azoknak a bontási helyen építendő új épületbe történő illeszkedő beépítése, elhelyezése is előírható.

Ha a visszahelyezés - „beépítés” - egyéb okok miatt nem lehetséges, akkor a védelem alól történő törlés határozatában a védelem indokát jelentő értékek dokumentálási kötelezettségét elő kell írni. Ennek költségei a védelem törlését kérőt terhelik.

Helyi védelem alatt álló építményre bontási engedély - a védelem alól történő „levétel” döntésének meghozatala után - csak életveszély, bizonyíthatóan gazdaságtalanfelújítási lehetőség, illetve rendezési terv azt megalapozó elfogadása alapján adható.

 

(2)   A   rendelet   hatálya   alá   tartozó épületek,   építmények   és területek esetében a jegyző évente, a tárgyév költségvetését megállapító képviselő testületi döntésig köteles megvizsgálni, hogy melyek javasolhatók magasabb szintű (műemléki) védettségre. A javaslatról az illetékes műemléki hatóság véleményét is figyelembe véve a Képviselő testület dönt.

(3)            Ha a helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeztek, az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követően a Képviselő-testület a helyi védettséget megszünteti.

(4)  Amennyiben egy épület, építmény, vagy terület műemléki védettsége megszűnik, a jegyző azzal egyidejűleg köteles megvizsgálni a helyi védettség alá helyezésének lehetőségét, és javaslatát a műemléki védettség megszűnését követő 60 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszteni.

 

8. §.

 

Szankciók

 

Aki e rendelet hatálya alá tartozó érték /ek/ et megrongálja, vagy megsemmisíti - és amennyiben a cselekménye más jogszabály szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik, - szabálysértést követ el, és a szabálysértésre vonatkozó jogszabályban szereplő maximális pénzbírsággal sújtható.

9. §.

 

Záró rendelkezések

 

 

(1)            Máriapócs Város építészeti örökségeinek helyi védelméről szóló rendelete 2001. augusztus 31-én lép hatályba.

(2)            Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben alkalmazni kell.

 

 

M á r i a p ó c s, 2001. augusztus 30.

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.           K i s s Béla s.k.

polgármester                                jegyző

 

N a g y György s.k.          S z a h a j d a János s.k.

jkv. hitelesítő                                jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.