MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

136/2011.(X.27.)

H A T Á R O Z A T A:

Folyószámlahitel igénylése

A Képviselő-testület:

 

1./   Az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók-tól 55.000.000,-Ft, azaz Ötvenötmillió forint folyószámlahitelt igényel.

2./   A hitel igénybevételének időpontja: 2011. november

A hitel lejárta: 2012. november

3./   A hitel fedezete: az önkormányzat költségvetése, valamint a Máriapócs  049/13, 814, 815, 038/71, 26/1 és 045 hrsz-ú ingatlanok.

4./   Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben a költségvetés összeállításakor a működési kiadásokat követően, de minden egyéb fejlesztési kiadást megelőzően a hitel törlesztésére és kamataira előirányzatot biztosít és jóváhagy.

5./   Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a hitelszerződés aláírására, valamint a benne foglalt feltételek elfogadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző