MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

128/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

1.a./ A Máriapócs Nemzeti Kegyhely Igazgatója, Kapin István atya, kérése alapján, Mosolygó Tibor lelkész részére, 2011. október         1-től, 2011. december 31-ig bérbe adja a tulajdonába lévő Máriapócs, Kossuth tér 3. sz. alatti önkormányzati lakást.

Önkormányzati rendelet alapján, a lakás bérleti díja 300,-Ft/m2/hó.

A rezsiköltség megfizetése a bérlőt terheli.

Az önkormányzati lakás beköltözés előtti és kiköltözés utáni festéséről a kérelmezőnek és a bérlőnek kell gondoskodnia.

 

 

1.b./ Megbízza  Papp Bertalan  polgármestert,  és Dr. Kiss Béla jegyzőt a lakásbérleti  szerződés megkötésével.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős:    Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző;

 

2./ Az óvoda vezetője és az iskola igazgatója által az önkormányzati kedvezmények eltörlését követően az étkezési térítési díjak alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

3./ Szándékában  áll  segíteni  a  helyi  civil  szervezetek LEADER pályázatban való részvételét, ezért az elnyert, utófinanszírozású pályázatok megvalósításához megelőlegezi a pályázati összeget.

4./ Felhatalmazást ad Papp Bertalan polgármester úr részére, hogy kedvező pályázati lehetőségeknél -100 %-os támogatásnál-, amikor néhány napos határidő áll rendelkezésre a pályázat benyújtására, az Ő egyedi döntésével, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával Képviselő-testületi döntés nélkül is megtörténhessen a pályázat benyújtása.

5./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármester urat, hogy 300 000 Ft összeghatárig Képviselő-testületi döntés nélkül, saját hatáskörben eljárva hozhasson döntéseket, a testület utólagos tájékoztatásával.