MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

123/2011.(IX.28.)

H A T Á R O Z A T A:

Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület:

 

Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

  1. Az Alapító okirat I/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezést lép:

,,I/2. Az intézmény megnevezése: Máriapócsi Idősek Otthona”

  1. Az Alapító okirat I/4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

,,I/4. Az intézmény működési területe: Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza tekintetében az ország egész területe, szociális étkeztetés vonatkozásában Máriapócs város közigazgatási területe.”

3.  Az alapító okirat I/6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

,,I/6 Az intézmény által ellátott feladatok: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c) az étkeztetés, (2) bekezdésben meghatározott, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az a) pontban megjelölt az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, d) pontban az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.”

  1. 4. Alapító okirat II/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,II/1. Az intézmény szervezeti felépítése:

Több intézménytípus egy bentlakásos intézményben történő megszervezése, kialakítása (Szt. 85/C. §), /Vegyes profilú intézmény/

Szt. 57. §  (2) a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona, Szt. 68. § (1) Szt. 57. § (2) d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorúak Gondozóháza, Szt. 82. §, Szt. 57. § (1) c) Étkeztetés feladatainak biztosítása.”

 

  1. 5. Az Alapító okirat IV/5., IV/6.,IV/7., IV/8., VI/5. pontját hatályon kívül helyezi.

  1. Az alapító okirat VI/4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

,,Az étkeztetés igénybevételéért a jogosult a Képviselő-testület rendeletében meghatározott személyi térítési díjat köteles fizetni. „

 

7. Az Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja.

8. Felkéri Papp Bertalan polgármestert és Kiss Béla jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását tartalmazó határozatot,  valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot, a módosítások átvezetése érdekében a Magyar Államkincstárhoz 8 napon belül benyújtani szíveskedjen.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző