MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A Képviselő-testület:

1./ Az alapszolgáltatási feladatok és idősek klubja áthelyezéséről, az Idősek Otthona intézményben kialakítandó férőhelyekkel kapcsolatban készült tájékoztatót t u d o m á s u l  veszi.

2.a./ H o z z á j á r u l, hogy a Máriapócs, Kossuth út 32-44 sz. alatti,                       710/24 hrsz, 246,75m2 a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ telephelyeként működjön,

 

2.b./  H a s z n á l a t b a adja a fent megjelölt ingatlant, melynek költségét Önkormányzati hozzájárulás címen térítésmentesen biztosítja.

 

2.c./  F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatos megállapodást aláírja.

 

3./ A rehabilitációs hozzájárulás önkormányzatot érintő fizetési kötelezettségéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

 

4./ A szemétszállítási szerződés módosítási javaslatainak – szemétszállítás költségének a szolgáltatást igénybe vevő általi teljesítése – tárgyalására visszatér.

Felkéri Kiss Béla jegyzőt, hogy a hivatal a szemétszállítást végző jelenlegi szolgáltatótól, valamint más szolgáltatótól (Nyír-Flop Kft.) kérjen árajánlatot a lakossági szemétszállítási díjakra és az erről készült előterjesztést, terjessze be a bizottságok és a Képviselő-testület elé.

Határidő: soron következő bizottsági és Képviselő-testületi ülés

Felelős: Kiss Béla jegyző

 

5./ A 2010/2011. tanévben, a bejáró gyermekek szállítási költségeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület:

6./  A köztéri WC jövőbeni üzemeltetésére egy későbbi időpontban visszatér, egyenlőre az üzemeltetést közhasznú foglalkoztatottal kívánja megoldani.

7./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége által az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ intézményben tett helyszíni ellenőrzésről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

8./ A „Minden gyermek lakjon jól” programról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2012-ben, amennyiben a program újra indul visszatér a napirend tárgyalására.

 

9./ A  nemdohányzók  védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól szóló jogszabályi rendelkezésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

10./ A Leader keretében benyújtandó térfigyelő kamerarendszer kiépítésének pályázatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

 

11./ Az  augusztus  18-20  között megrendezésre kerülő rendezvényekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.