MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2011.(VIII.17.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs

490/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről

A Képviselő-testület:

 

1./  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 490/1 hrsz-ú ingatlan földrajzi név megállapításáról, a bizottsági döntések, valamint a lakossági vélemények figyelembevételével dönt. Az ingatlanra a határozathozatal napjától, a II. János Pál Pápa-tér megnevezést alkalmazza.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Kiss Béla jegyzőt, hogy a közterület elnevezésének a Földhivatali nyilvántartáson történő átvezetéséről intézkedni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos;

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;

 

2./ Javasolja dísztáblák elkészíttetését, és elhelyezését az alábbiak szerint:

  • II. János Pál Pápa tér
  • Szent Erzsébet tér, valamint a Krisztus-szobor felújítását.