MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2011. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

 

 

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény 152.§.(1) és (2) bekezdése alapján következőket rendeli el:

 

1.§

 

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya kiterjed Máriapócs Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

 

2.§

 

Háziorvosi körzet

 

Máriapócs Város Önkormányzata teljes illetékességi területe egy háziorvosi körzetet

alkot. A körzet székhelye:4326 Máriapócs, Báthori u. 3.

 

3.§

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat társulás formájában a Nyírbátor Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.

Az ügyeleti ellátás székhelye: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4.

 

4.§

 

Védőnői körzet

 

Máriapócs Város Község Önkormányzata teljes illetékességi területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 3.

 

5.§

 

Fogorvosi körzet

 

Máriapócs Város Önkormányzata illetékességi területe egy fogorvosi körzetet alkot.           A körzet székhelye:4326 Máriapócs, Kossuth tér 3.

2

 

 

6.§

 

Iskola-egészségügyi ellátás

 

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével biztosított a Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda óvodai nevelésében és a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Művészeti Iskola oktatásában részesülő gyermekek, tanulók részére Máriapócs, Kossuth tér 10. szám alatti orvosi szobában, vagy a egészségügyi intézményben, fogászati rendelőben, nevelési-oktatási intézményben nyújtott orvosi feladat ellátása.

 

 

7.§

 

Záró rendelkezések

 

(1)   Ez a rendelet 2011. április 1. napon lép hatályba.

 

M á r i a p ó c s, 2011. március 11.

 

 

 

P a p p   Bertalan s.k.

polgármester

K i s s   Béla s.k.

jegyző

 

 

P o l y á k Tibor s.k.                            T ó t h Árpád s.k.

jkv. hitelesítő                                             jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2011. március 17.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2011. március 17.

 

K i s s Béla

jegyző

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a Máriapócs Város Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 5/2011.(III.21.) önkormányzati rendeletéhez

 

  1. a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

 

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

 

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség megvalósítását. A rendelet a Képviselő-testület korábbi döntéseit rögzíti.

 

ab.) környezeti és egészségi következményei:

 

A rendelet által szabályozott alapellátási körzetek biztosítják, hogy a településen mindenki hozzájuthasson a házi orvosi, fogorvosi alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.

 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

Az egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály, az egészségügyről szóló törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával törvényi kötelezettségnek tesz eleget.

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 

A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. Az alapellátás egyrészt a szolgáltatóval megkötött szerződés, valamint a védőnő közalkalmazotti alkalmazásával valósul meg.

A védőnői ellátás tárgyi feltételei közül adatszolgáltatás folyamatos jelentéséhez szükséges számítógép hiányzik, amely jelenleg a Máriapócs Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát képező számítógép használatával történik, amelynek beszerzése megoldandó feladat.

 

M á r i a p ó c s, 2011. február 28.

 

P a p p Bertalan s.k.                               K i s s Béla s.k.

polgármester                                              jegyző

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma: 1432-2   /2011.

I N D O K O L Á S

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

A Máriapócs Város Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló

5/2011.(III.21.) rendelethez

 

Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

 

Az egészségügyi alapellátás körében az egészségügyről szóló, 1997. évi                     CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése szabályozza, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) a fogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,

d) a védőnői ellátásról,

e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

 

A (2) bekezdés szabályozza, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.

 

Máriapócs Város Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítására                 az alapellátás körzeteit a korábbi döntéseinek megfelelően határozza meg.                               E rendelet biztosítja az intézmény működéséhez szükséges forrásokat.

A helyi önkormányzatok Képviselő-testületeinek az alábbi jogszabályok alapján rendeletalkotási kötelezettsége van:

  • A helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése;
  • Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. Törvény 152.§ (1) és (2) bekezdése;
  • Önálló orvosi tevékenységről szóló, 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdése;

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Máriapócs Város Önkormányzat védőnői körzethatár módosításáról szóló, az 53/2009. (VI.25.) határozatában a két védőnői körzetet összevonta és 2009. július 1 napjától egy védőnői körzetet működtet, a védőnői feladatok ellátására Oszlávszki Nikoletta védőnőt foglalkoztatja.

 

A rendelet célja az egészségügyi alapellátás zavartalan működtetésének biztosítása.

 

M á r i a p ó c s, 2011. február 28.

 

P a p p Bertalan s.k.                               K i s s Béla s.k.

polgármester                                             jegyző