MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ m á s o l a t „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma:         /2010.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2010.(II. 11.)

R E N D E L E T E:

 

Máriapócs közigazgatási területén belül működő Civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről

 

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről - az alábbi rendeletet alkotja:

  1. 1. §

 

(1)       E rendelet hatálya kiterjed: a Máriapócs Város Önkormányzat közigazgatási területén belül működő - az önkormányzattól az éves költségvetésben meghatározott összeg erejéig támogatásban és a fizető parkoló üzemeltetéséből származó bevételben részesülő - Civil Szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) támogatására és elszámolására.

 

Jelen rendelet nem terjed ki: magánszemélyekre és gazdasági társaságokra.

 

(2)       Máriapócs Város Önkormányzattól nem részesülhetnektámogatásban: a politikai pártok, valamint azon Civil Szervezetek, amelyeknek az állam, illetve az önkormányzat felé bármilyen köztartozása áll fenn, illetve csődeljárás folyik ellene.

 

(3)       Nem részesülhet támogatásban továbbá azon Civil Szervezet sem, amelynek törvénytelen működését az arra illetékes hatóság megállapította (Ügyészség, Bíróság, ÁSZ, saját Felügyelő Bizottsága, stb), amelynek a vezetésére jogosított szervek, személyek adataiban a szükséges változásokat nyilvántartására (bejegyzésre jogosított szervnél) nem vezették át.

 

 

 

 

 

 

  1. 2. §

 

A támogatásra jogosultság feltételei:

 

(1)       Támogatásra csak az a Civil Szervezet jogosult, amely támogatási kérelemmel egyidejűleg nyilvántartásba vételéről szóló okiratot csatolta.

 

(2)       A támogatási kérelemben a Civil Szervezetnek meg kell jelölnie a támogatás összegét, és meg kell indokolnia a támogatási összeg mértékét.

 

(3)       A támogatási kérelem benyújtására az adott Civil Szervezet a költségvetési koncepció elkészítésekor legkésőbb minden év október 31. napjáig jogosult. Rendkívül indokolt esetben a költségvetés elfogadását követően az adott költségvetési évben egy ízben a Polgármesterrel egyeztetve a Pénzügyi Bizottság javaslatára ismételt támogatási igény nyújtható be.

 

(4)       A támogatási kérelem elbírálásánál a Képviselő-testület figyelembe veszi, az adott egyesület pályázati lehetőségeinek kihasználását, a működési költségeinek biztosításához, valamint azt, hogy a tagok hozzájárultak-e az egyesület bevételeihez.

 

(5)       A 3. pontban meghatározott időponton túl benyújtott kérelmeket a Polgármester Képviselő-testület nélkül elutasítja.

 

  1. 3. §

 

A támogatások finanszírozásának rendje:

 

(1)       A nagy összegű (500.000 Ft feletti) támogatásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Csoport minden negyedévet követő hó 10. napjáig egyenlő részletben a Szervezet által megjelölt pénzintézetnél vezetett bankszámlájára átutalja.

 

(2)       A kis összegű (500.000 Ft alatti) támogatásokat (évente 2 alkalommal) az egyesület elnöke a polgármesterrel egyeztetetett időpontban adott félévben bármikor kérelmezheti, és az összeget a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Csoportja a Szervezet által megjelölt pénzintézetnél vezetett bankszámlájára átutalja.

 

 

 

 

  1. 4. §

 

 

A támogatások elszámolásának rendje:

 

 

(1)       A támogatásban részesülő Civil Szervezet július 15. napjáig, az addig felhasznált összegekről előzetes elszámolást készít. Az előzetes elszámolásnak tartalmaznia kell a Civil Szervezet tárgyévre meghatározott költségvetési tételeit, és a felhasznált összegekről szóló számlamásolatokat, valamint a december 31. napjáig várható kiadásokat.

 

 

(2)      A Civil Szervezet (a nagy összegű és kis összegű támogatásban részesülő) a támogatás tényleges felhasználásáról minden év március 10. napjáig végleges elszámolást készít, amelyet számlamásolatokkal támaszt alá.

A végleges elszámolás elfogadásáról a Képviselő-testület az Önkormányzati gazdálkodás zárszámadási rendeletében dönt.

 

 

(3)      A Civil Szervezet - a Képviselő-testület által a költségvetésben   jóváhagyott összeget - az alapító okiratában meghatározott célra használhatja fel.

 

 

(4)       A Képviselő-testület a Civil Szervezet részére nyújtott támogatás felhasználását annak jogszerűségét, és az elszámolás valódiságát, a belső ellenőrzés útján ellenőriztetheti.

Az Önkormányzati Hivatalnak el kell végezni a számadások felülvizsgálatát (Áht. 13/A § (2) bek.). Az ellenőrzés indokoltságának felmerülését a Polgármester a Jegyző, Képviselő, Bizottság is kezdeményezheti. Súlyosabb esetben a Képviselő-testület határozattal kezdeményezi az arra jogosult szervnél (Bíróság, Ügyészség, ÁSZ, stb) a szervezet törvényességi ellenőrzését.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 5. §

Záró rendelkezés

 

(1) Jelen rendelet 2010. február 11. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2009.(VI.05.) rendelet hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

M á r i a p ó c s, 2010. február 03.

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.             K i s s Béla s.k.

polgármester                             jegyző

 

 

T ó t h Árpád s.k.                   T a m á s László s.k.

jkv. hitelesítő                                jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2010. február 11.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2009. február 11.

 

 

 

 

K i s s Béla

jegyző