MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 4068-3 /2009.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2009.(XII. 24.)

R E N D E L E T E:

 

az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési és tandíjakról

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés b.) pontjában, továbbá 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a Máriapócs Város Képviselő-testülete a következő rendeletet a l k o t j a:

A rendelet hatálya

1.§

 

(1)        A rendelet hatálya kiterjed Máriapócs Város Önkormányzata fenntartásában működő Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményére.

(2)        A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt közoktatási intézmény tanulóira, azok szüleire, gyámjaira.

 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. §

 

(1)     Az 1. §-ban meghatározott általános iskolában a Kt. 114. §-ában foglaltakon kívül az intézmény részére a fenntartó által engedélyezett időkereten belül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a tanórán kívüli foglalkozások, amelyben a tanulók a tanulói igényeket és érdeklődést kielégítő, a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el.

(2)     Az (1) bekezdés alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások megszervezéséről az intézményvezető dönt, melynek során figyelembe veszi az iskolaszék, nevelőtestület, a szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat véleményét és javaslatait.

 

Térítési díjfizetési kötelezettség

3. §

 

(1)     Az alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás:

 

-         heti négy tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészeti előadás, továbbá egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén.

 

(2)     Csak egy művészeti képzés vehető igénybe térítési díj fizetése mellett.

 

(3)     Térítési díj fizetési kötelezettség terheli annak a 18 éven aluli, oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermek szülőjét, aki alapfokú művészeti oktatásban részesül.

 

(4)     Térítési díj fizetési kötelezettség terheli azt a 18 éven felüli, oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanulót, aki alapfokú művészeti oktatásban részesül.

 

Térítési díj mértéke

4. §

 

(1)          A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra- a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

 

A/ zeneművészeti képzés esetében:

 

A/1 18 éven aluli tanulóknál tíz százaléka

A/2 18 éven felüli, de 22 év alatti tanulóknál 15 százaléka

 

B/ csoportos alapfokú művészeti képzésben résztvevő tanulók esetében:

 

B/1 18 éven aluli tanulóknál nyolc százaléka

B/2 18 éven felüli, de 22 év alatti tanulóknál 15 százaléka

 

A félévre vonatkozó, fizetendő térítési díj mértékét az 1. számú függelék 1/a pontja tartalmazza.

 

(2)          A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – az intézmény vezetője félévente állapítja meg, amelyet egy összegben vagy havi egyenlő részletekben tárgyhó 15-ig fizet meg az oktatásban résztvevő tanuló szülője.

 

(3)          A tanulmányi eredménytől függő, az intézmény SZMSZ-ben meghatározott térítési díj összegéről az intézmény vezetője a tanévkezdést, illetve az I. félév zárását követően írásban értesíti a tanulókat.

 

Tandíj-fizetési kötelezettség

5. §

 

(1)   Tandíj-fizetési kötelezettség terheli azt, aki

  1. az alapfokú művészeti oktatásban a 115. §-ban meghatározottakat (300 percet) meghaladó tanórai foglalkozásban részesül;
  2. a 18. életévét betöltötte, nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban;
  3. a huszonkettedik életévét betöltötte;
  4. több művészeti képzésben való részvéte esetén a második, és minden további képzés után;

 

A tandíj mértéke

6. §

 

(1)   A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat – a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás kivételével – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.

 

A félévre vonatkozó, fizetendő tandíj mértékét az 1. számú függelék 1/b. pontja tartalmazza.

 

(2)   A tandíjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – az intézmény vezetője félévente állapítja meg, amelyet egy összegben vagy havi egyenlő részletekben tárgyhó 15-ig fizet meg az oktatásban résztvevő tanuló szülője.

 

(3)   A tandíj összegéről az intézmény vezetője a tanévkezdést, illetve az I. félév zárását követően írásban értesíti a tanulókat.

 

Térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettség alól mentesülő személyek

7. §

 

(1)       A Kt. 114. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló, aki a 2007/2008-as tanévben kezdi meg tanulmányát az adott iskolatípus legalacsonyabb évfolyamán, annak minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

 

(2)       A Kt. 117. § (2) bekezdésében meghatározott szerint térítési díjra vonatkozó rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.

 

Értelmező rendelkezések

8. §

 

(1)       a.) hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek;

 

b.) ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen.

 

(2)   testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos az a gyermek, tanuló, akit a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján annak nyilvánít.

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések

9. §

 

E rendelet 2010. január 1.-én lép hatályba. A rendeletbe foglaltakat a 2009/2010-es tanév II. félévétől, s azt követő nevelési évek, illetve tanévek során kell alkalmazni.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007.(VII.05.) rendelete.

 

M á r i a p ó c s, 2009. december 16.

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.             K i s s   Béla s.k.

polgármester                                     jegyző

 

 

V i n c z e Tibor s.k.                           K u l a n d a Ferenc s.k.

jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró. 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2009. december 23. napján kihirdettem.

Máriapócs, 2009. október 23.

 

 

K i s s Béla

jegyző