MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2011.(VIII.18.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  6/2011.(IV.21.) rendelet  módosításáról

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a  helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 103/B §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 18.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

  1. 1. §(1)Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a következő   20/A. §-al egészül ki:

 

.,,20/A. § (1) A jegyző a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel társadalmi egyeztetésre bocsátja a rendelet-tervezetet.

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetési rendelet-tervezetét, a zárszámadásról szóló rendelet tervezetét, az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló rendelet tervezetét és ezek módosításainak tervezetét, valamint azt a rendelet-tervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.”

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott társadalmi egyeztetés formája a                        www. mariapocs.hu honlapon ( továbbiakban: honlap) megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet a legkésőbb a képviselő-testület tagjainak történő megküldésével egyidejűleg a honlapon a ,,Rendelet-tervezetek véleményezése” menüpontban közzé kell tenni. A tervezettel együtt általában közzé kell tenni a hozzá tartozó előterjesztést szövegét, benne a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott előzetes hatásvizsgálat és indokolás összefoglalóját.

 

 

 

(4) A mariapocs@mariapocs.hu elektronikus levélcímen, melyet a honlapon külön is fel kell tüntetni, a soron következő képviselő-testületi ülést megelőző nap déli 12.00 óráig  törhet véleménynyilvánítás a társadalmi egyeztetésre bocsátott, közzétett tervezetről.

 

(5) A jegyző a véleményezők adatait az összefoglaló elkészítésig, a tervezet Képviselő-testület általi megtárgyalást követő napig kezeli. A jegyző a vélemények összesítéséről készített összefoglalót a napirendi pont tárgyalása előtt, a bizottságok javaslatait követően ismerteti.

 

2.§ Ez  a  rendelet  2011. szeptember 1-jén lép hatályba és 2011. szeptember 2. napon hatályát veszti.

 

 

M á r i a p ó c s, 2011. augusztus 17.

 

 

P a  p p  Bertalan s.k.                  K i s s  Béla s.k.

polgármester                                 jegyző

Dr. Királyházi Csaba s.k.          Miklóssy András Kálmánné s.k.

jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2011. augusztus 18.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2011. augusztus 18.

 

K i s s  Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat

Máriapócs Város Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A helyi társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhatnak be az önkormányzati rendeletek előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását a rendeletek minősége és végrehajthatóságának, közelfogadásának erősítése érdekében.

A rendelet-tervezetnek számottevő gazdasági és költségvetési hatása nem várható.

 

ab.) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek nem lesznek környezeti és egészségügyi következményei.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet –tervezetben szabályozott véleményeztetés megvalósulásához Máriapócs honlapján létre kell hozni egy önálló menüpontot, amibe a tervezet elkészítését követően a képviselő-testületi anyag a képviselőknek és meghívottaknak történő kiküldésével egy időben a rendelet-tervezeteket el kell helyezni. Ezen kívül a megadott elektronikus levélcímre érkező véleményeket a jegyzőnek fel kell dolgoznia, azokból összefoglalót kell készítenie, illetve a véleményeket igény szerint hozzáférhetővé kell tennie a képviselő-testület tagjai számára.

 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotása szükséges, mivel törvényi felhatalmazás kapott a képviselő-testület. Elmaradása esetén a Képviselő-testület  mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.

 

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

M á r i a p ó c s, 2011. augusztus 11.

 

K i s s  Béla s.k.

jegyző

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

 

2011. július 1-jén lépett hatályba a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-a, ami alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének a helyi sajátosságoknak megfelelően rendeletben kell megállapítani az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait.

A helyi társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhatnak be az önkormányzati rendeletek előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását a rendeletek minősége és végrehajthatóságának, közelfogadásának erősítése érdekében.

 

A (2)bekezdés tartalmazza azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek előzetes társadalmi egyeztetést nem kívánnak, mivel annak befolyásolása              pl. zárszámadás esetén lehetetlen.

(3) bekezdés tartalmazza a társadalmi egyeztetés formájának részletes szabályait.

A (4) A véleménynyilvánítás időkeretét tartalmazza, amelynek elegendőnek kell lennie a rendelet-tervezet megismerésére és a vélemény megküldésére.

Az (5) bekezdés a vélemények összesítőjének felelősét és az összefoglaló ismertetésének helyét, időpontját szabályozza.

 

A vélemények befolyást gyakorolhatnak a döntéshozókra, más szempontok megláttatásához vezethetnek, és ezáltal elősegíthetik a rendeletek végrehajtásában történő  önkéntes közreműködés lehetőségét.

 

M á r i a p ó c s, 2011. augusztus 11.

 

 

K i s s  Béla s.k.

jegyző