MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

98/2011.(VII. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Dr. Spisák Béla ügyvéd úr tájékoztató kérése a Szabolcs Takarékszövetkezetet megillető főkövetelés és járulékai összegéig Szkiba András és Szkiba Andrásné Máriapócs, Báthori u. 23. sz. alatti lakosok tulajdonát képező Máriapócs 15 hrsz-ú ingatlant terhelő jelzálogjog átvállalása, illetve az ingatlanrész megvásárlása ügyében

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs   Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének 72/2010.(V.31.) a  Szkiba András és felesége tulajdonát képező Máriapócs 15 hrsz-ú ingatlant terhelő Szabolcs Takarékszövetkezet, valamint OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt követelés megvásárlása tárgyába hozott határozatát továbbra is fenntartja.

 

2./ Az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt követelés átvállalása ügyében végleges döntését meghozni nem tudja, mivel az ingatlant terhelő OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt-t megillető teljes követelés nagyságáról nincs információja. Felkéri Dr. Spisák Béla ügyvéd urat, hogy az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt-vel további egyeztetéseket folytasson le az ingatlant terhelő követelés összegére, valamint a végrehajtás összegének meghatározására.

Eredményes tárgyalást követően a szükséges adatokat, a megkötendő szerződés-tervezettel együtt, terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;