MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2011.(VI. 29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítása és az ehhez kapcsolódó

intézkedési terv

A Képviselő-testület:

6. igen

 

1./ A Máriapócs Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítását, az ahhoz kapcsolódó intézkedési-tervvel elfogadja.

 

5. igen, 1. nem

 

2.a./ Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ intézményben  előzetesen egyetért azzal, hogy 2011. augusztus 1-től az emelt szintű ellátottak személyi térítési díja, az ellátottak rendszeres havi jövedelmének 80 %-ában kerüljön megállapításra.

2.b./ Felkéri Dr. Királyházi Csaba intézményvezetőt, hogy a határozat értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletben szükséges módosításokat vezesse át.

 

6. igen

 

3./ A 71/2011.(VI.08.) határozatát, melyben arról döntött, hogy a szociális alapszolgáltatásokon belül működtetett családsegítést, házi segítségnyújtást, idősek klubját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásátaz új működési engedély kiadását követően – (lehetőleg 2011. szeptember 01-től) a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kívánja működtetni továbbra is fenntartja.

6. igen

 

4./   Támogatja a bizottságok azon javaslatát, hogy az alapszolgáltatási irodák Egészségügyi Központ épületébe történő áthelyezésének lehetőségét meg kell vizsgálni, jelenlegi helyükön pedig, átalakítást követően lakószobák kerüljenek kialakításra.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület:

 

6. igen

 

5./ Az Idősek  Otthona  és  Alapszolgáltatási Központban -foglalkoztatás szervezőként- és a fizikoterápián osztott munkakörben foglalkoztatott munkatárs bérének egyik fel  2011. július 01-től az intézményben, másik fele az önkormányzat városgazdálkodási szakfeladatán kerüljön tervezésre.

6. igen

 

6./ Javasolja az ÖNHIKI-s támogatás mértékének függvényében a munkakörök felülvizsgálatát, és a költségtakarékossági szempontok figyelembe vételével átgondolásra az önkormányzat intézményi dolgozóinak munkaidejének csökkentését napi                  8 óráról, napi 7 órára, a munkabérek 10 %-os csökkentésével.

6. igen

 

7./ Meg kell vizsgálni, hogy a Napközi Otthonos Óvoda konyháján alkalmazott egy fő közalkalmazott (szakácsnő) bérét és járulékait – lehetőség szerint már 2011. július 01-től – milyen formában lehetne megosztani az iskola és az óvoda között.