Tisztelt Máriapócsi Lakosok!

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2017. november 30.-án megtartott ülésén döntött a 2017-es évre vonatkozóan a házasulók és a születési támogatás megállapításáról.

SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS: A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

·         legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző          12 hónapban - megszakítás nélkül máriapócsi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen él,

·         és a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba máriapócs lakóhely kerül bejegyzésre.

      A születési támogatás összege: maximum 50.000,- Ft.

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és a szülők, valamint a gyermek lakcímkártyájának, személyazonosítójának és TAJ kártyájának másolatát.

HÁZASULÓK TÁMOGATÁSA: A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

·         legalább egyik házasságot kötő félnek ez az első házassága,

·         és a házasulandók egyike a kérelem beadásakor – valamint a házasságkötést megelőző              12 hónapban – megszakítás nélkül máriapócsi bejelentetett lakóhellyel, rendelkezik és ott életvitelszerűen él.

A házasulók támogatás összege: maximum 50.000,- Ft.

A kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, valamint a felek lakcímkártyájának, személyazonosítójának és TAJ kártyájának másolatát

A kérelmeket írásban, az erre rendszeresített kérelem formanyomtatványon                       (Ügyfélszolgálaton megtalálható) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában.

Benyújtási határidő:

·         Házasulók támogatása és születési támogatás esetében is: 2017. december 01. –                     2017. december 22.-ig.  A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

TÁJÉKOZTATÓ

Szociális célú tűzifa igényléséről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2017 (XII.01.) számú rendeletében meghatározta a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályait.  

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki:

  • aktív korúak ellátására vagy
  • időskorúak járadékára jogosult. 
  • települési támogatás közül lakhatási támogatásra jogosult, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (mely jelenleg 99.750 Ft).
  • 65 éven felüli nem egyedül élő (csak házastárs vagy élettárs) nyugdíjas, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át                                    (mely jelenleg 85.500 Ft).

A 65 év feletti életkor, mindkét személyre vonatkozik.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást formanyomtatványon kérelmezni kell                         2017.  december 01. napjától - legkésőbb 2017. december 22. napjáig.

A kérelmekről a polgármester dönt, a döntést követően gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A szállítás költségei az önkormányzatot terhelik. A támogatás kizárólagos forrása BMÖGF/69-63/2017 számú támogató okirat az önkormányzat számára megállapított támogatás. A rendeletben foglaltakon túl az önkormányzat szociális tűzifa támogatást nem biztosít. A forrás felhasználását követően, valamint az e rendeletben megállapított határidőn túl benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a rendeletben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a kérelmező, aki erődgazdálkodó, az elmúlt 1 évben engedéllyel fakitermelést végzett, valamint azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.