Ügyirat száma: 2079/2017.

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult

Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül

elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére

pályázati felhívás

 

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján történő működtetésre és üzemeltetésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában álló, „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás részeként a Máriapócs 26/4. hrsz-ú ingatlanon épített 2 db elárusító pavilont.

 

2.     Ajánlatkérés tárgya

Máriapócs 26/4 hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db újonnan létesített elárusító pavilon bérbeadás útján történő hasznosítása, üzemeltetése, működtetése

Az elárusító pavilon alapterülete 12,25 m2 / pavilon,

-     elektromos energia ellátás (pavilononként almérővel ellátott)

-     elektromos fűtéssel (hősugárzó) rendelkezik

-     vezetékes ivóvízzel valamint szennyvízelvezető rendszerrel az épületek nem rendelkeznek, szociális vizes blokk valamint mozgáskorlátozott wc az árusítós pavilonok mögött lévő piac területén, valamint a házasságkötő épületében található

-     bérbeadás időtartama: 5 év

-     az elárusító pavilonokban a Bazilika közelségére való tekintettel csak a műemléki környezethez és azzal nem ellentétes termékek árusítása, és tevékenység végzése lehetséges

-     egy pályázó csak 1 db elárusító pavilonra nyújthat be pályázatot

-     a bérleti jogviszony kezdete 2017. szeptember 1.

 

3.     Felvilágosítás az ajánlattal kapcsolatban

A pályázók további felvilágosítást kaphatnak az alábbiak szerint:

Amennyiben a pályázati felhívással kapcsolatban a pályázóknak bármiféle kérdésük merülne fel, azt feltehetik írásban, e-mailben és személyesen

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyzőnél.

Elérhetőségek: 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.

Telefonos elérhetőség: 06-42/554-501

e-mail: mariapocs@mariapocs.hu

 

4.     Konzultáció (helyszíni bejárás)

A pályázó az elárusító pavilon, a helyszín alapos megismerése érdekében helyszíni bejáráson vehet részt, a helyszínt megtekintheti, szóban vagy írásban kérdéseket tehet fel.

 

5.     Ajánlattételi határidő

Az ajánlatok beadási határideje:      2017. augusztus 30. de. 10 óra

A bontás időpontja:                           2017. augusztus 31. de. 10 óra

 

Helye: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tárgyaló

            4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.

Az ajánlatoknak ezen időpontig kell a pályáztató fenti helyiségébe megérkeznie. A posta hibájából adódó vagy bármi egyéb okból (pl. közlekedési dugó, eltévedés stb.) felmerülő késedelemért, vagy eltűnésért a kiíró felelősséget nem vállal.

A bontási eljáráson a pályázók képviselhetik cégüket.

A bontás során a következő adatokat ismertetjük:

-     a pályázó neve és székhelye;

-     ajánlat rövid ismertetése;

 

6.     Az ajánlatok csomagolása, formai követelmények

Az ajánlat minden lapját géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani.

Amennyiben az ajánlat oldalait nem a cég jegyzésére jogosult személy írta alá, illetve szignálta, mellékelni kell az aláírásra, illetve szignálásra vonatkozó meghatalmazást és a meghatalmazó(k) aláírási címpéldányát. Az ajánlaton szerepelnie kell az eredeti vagy a másolat megjelölésének. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó.

A borítékra rá kell írni: 26/4 hrsz-ú elárusító pavilon bérleti-üzemeltetési pályázata

Felbontani nem lehet, 2017. augusztus 31.  de. 10 óra előtt.

 

7.     Csatolandó dokumentumok

·      a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata;

·      a szakmai alkalmasságot (képzettséget igazoló oklevelekkel együtt) és a pénzügyi teljesítőképességet igazoló okiratok, dokumentumok másolatai;

·      a pályázó szakmai életének bemutatása, üzemeltetési referenciák

·   a foglalkoztatott munkavállalók létszáma;

·      NAV igazolása arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása;

 

8.     Szakmai alkalmasság

·      a pályázaton az vehet részt, aki megfelel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)  Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és a tevékenysége végzését nem függesztették fel,

·      vezető megnevezése, képzettségének és szakmai életrajzának bemutatása,

 

9.     Az ajánlattétel teljessége

Pályáztató feltételezi, hogy a pályázó felkereste és megvizsgálta a helyszínt, amelyek a pavilon üzemeltetését érintik, annak érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan információt beszerezzen, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

Pályáztató feltételezi, hogy a pályázó tanulmányozta az összes, a kiírással átadott dokumentumot és megértette, illetve megismerte az üzemeltetési feltételeket.

 

10.  Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik.

A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott szerződés megkötésének időpontjáig kötve van ajánlatához, kivéve, ha a pályáztató úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

 

11.  Információk az ajánlattal kapcsolatban

Az ajánlatok felbontása után sem a pályázók, sem más, az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban.

A pályáztató az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használja fel.

 

12.  A pályázatok értékelése

Érvénytelen a pályázat, ha:

·      a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

·      a pályázót az eljárásból kizárták;

·      a pályázó a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek nem felel meg;

·      egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

 

13.  A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

·      a legmagasabb bérleti díj

·      Bazilika közelségére való tekintettel a műemléki környezethez leginkább méltó termékek árusítása, és tevékenység végzése

 

14.  Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele

 

Eredményhirdetés: 2017. szeptemberi első Képviselő-testületi ülést követően, az értesítés e-mailben és levélben történik.

 

Helye: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.

 

15.  A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Kelt: Máriapócs, 2017. augusztus 08.

 

 

                                                                  P a p p  Bertalan s.k.

                                                         Máriapócs Város polgármestere