MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2011.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

Vincze Tibor alpolgármester megbízása a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel történő egyeztetésre

A Képviselő-testület:

1./ Megbízza Vincze Tibor alpolgármester urat, hogy a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel a települési hulladékszállítással kapcsolatban (díjemelés, számlatartozás rendezése) folytasson egyeztetést, és az egyeztetés eredményéről a soron következő ülésen számoljon be a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze Tibor alpolgármester