MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A Képviselő-testület:

1./ A városi piac helyének kiválasztásával kapcsolatban további egyeztetések lefolytatását tartja szükségesnek.

2./  A város forgalmasabb pontjain hirdetőtáblákat helyez ki.

3./ A külterületi kerékpárút mentén keletkező gallyfa és akáctuskó elhelyezéséről és elosztásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A gallyfa kiosztásra került azon rászorulók részére, akik bevonásra kerültek a munkába. Az akáctuskók egyenlőre az önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerültek elhelyezésre, a kiosztás módjáról egy későbbi időpontban dönt.

A Családsegítő Központ mérje fel, szociálisan, kik a rászorulók.

4./    A  településen átmenő teherautó-forgalom ellenőrzésére tett  intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

5./   Máriapócs Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

6./ A Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám túllépését a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. számú mellékletének II.(7) pontja alapján 20 %-kal  e n g e d é l y e z i.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző

7./ Papp Bertalan polgármester úr kezdeményezésére, felkéri               Kiss Béla jegyzőt, vizsgálja meg, hogy Vincze Sándor iskolaigazgató által, a polgármester jóváhagyása nélkül, hogyan történhetett meg az iskolában kb. 1 millió forint összegű változó bér kifizetése. Az engedély nélküli változó bér feladását, számfejtését erkölcstelennek tartja, amikor az önkormányzatnak a munkabér kifizetésével különösen nagy nehézségei voltak.

Határidő: azonnal              Felelős: Kiss Béla jegyző