MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2016.(VI. 21.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

véleményezéséről, és az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének államigazgatási és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:

1.       A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előírásaival összhangban elkészített integrált településfejlesztési stratégiának és a hozzá kapcsolódó megalapozó vizsgálat az előterjesztés melléklete szerinti tervezetét megvitatta, elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester ezen településfejlesztési dokumentumokat a kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott, államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő szervezetek számára véleményezésre megküldje.

 

Megbízza Papp Bertalan polgármestert, az elkészült, Képviselő-testület által véleményezet Integrált Településfejlesztési Stratégiát, mellékleteivel együtt az érintett szakhatóságoknak, valamint a partnerségi szabályzatban rögzítettek részére véleményezésre küldje meg, a helyben szokásos módon a település lakosainak véleményezésére függessze ki.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy az elfogadott településfejlesztési dokumentumokat a település honlapján, az integrált településfejlesztési stratégia tervezéséhez kapcsolódóan kialakított felületre feltöltse.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester