MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2016.(IV. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

A Képviselő-testület:

1./ az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására jóváhagyja.

 

Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a helyben szokásos módon (hirdetőtáblák, képújság, honlap, boltok) valamint megyei napilapban tegye közzé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

                                                                       Ügyirat száma: 1230-3 /2016.

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

 

1.     Ajánlatkérés célja:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat keretében bérbe adás útján pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására.

 

2.     Ajánlatkérés tárgya

Máriapócs településen megrendezésre kerülő búcsúvásárok, piacok üzemeltetése a Pápa-téren, és az új városi piac területén, a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatási feladatok ellátása a Pápa-téren, valamint az óvoda udvarán.

-                a jogviszony kezdete 2016. június 01.

-                a jogviszony vége      2017. május 31.

 

3.    Az ajánlattevő feladata

·        A búcsúvásárok és piacok, valamint parkoltatás üzemeltetési engedély beszerzése;

·        Búcsúvásárok és piacok területén az árusítást, valamint mutatványos tevékenységet végzők felügyelete, szakmai irányítása, a helyfoglalás szabályszerűségének betartása, betartatása, ellenőrzése;

·        Az önkormányzat rendeletében meghatározott helypénz beszedése;

·        A búcsúvásárok és piacok területének előkészítése, fűnyírása, a terület tisztán tartása, takarítása, a piac épület rezsiköltségének megfizetése;

·        A búcsúvásárok megrendezéséhez szükséges mobil wc-k biztosítása;

·         A búcsúvásárok és piacok helyszínének folyamatos takarítása, hulladék összegyűjtése a rendezvény befejezését követő 12 órán belül teljes takarítása;

·        A parkoltatás lebonyolítása;

·        A parkoltatás forgalomirányítása, a beléptető kaputól a parkírozó teljes területén, a rendezvény lebonyolítását követően az elmenő forgalom folyamatos irányítása, felügyelete;

·         A parkolási díj beszedése;

·        A parkoló területének folyamatos takarítása, hulladék összegyűjtése a rendezvény befejezését követő 12 órán belül teljes takarítása;

·        A vásárok és piacok, valamint a parkoló üzemeltetési engedélyben előírtak betartása, betartatása és ellenőrzése;

 

 

 

·        A vásárok és piacok, valamint a parkoló üzemeltetéséhez szükséges üzemeltetési szabályzat, házirend elkészítése, szükséges tájékoztató és forgalomirányító táblák elkészítése, kihelyezése, parkoló jegyek elkészíttetése;

·        A rendezvény lebonyolításához szükséges biztosítási tervek elkészítése és megküldése a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz;

·        A parkolás során beszedett parkolási díj, valamint a búcsúvásár és piac idején beszedett helypénz az üzemeltetőt illeti meg;

·        Az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésének költsége, a piac üzemeltetéséhez szükséges takarítószerek költsége, a búcsúvásárok hulladékgyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő edényzet biztosítása, annak ürítése, hulladéklerakó telepre történő beszállítása és megsemmisítésének költsége, valamint a létszám biztosítása és annak munkabér és járulék költsége az üzemeltetőt terhelik;

·        Az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges terület biztosítása fejében az önkormányzat bérleti díjat kér, melyet külön meg kell határozni az ajánlattevőnek, a búcsúvásár területére, a piac területére, valamint a parkíroztatás területére;

 

4.     Felvilágosítás az ajánlattal kapcsolatban

A pályázók további felvilágosítást kaphatnak az alábbiak szerint:

Amennyiben a pályázati felhívással kapcsolatban a pályázóknak bármiféle kérdésük merülne fel, azt feltehetik írásban, e-mailben és személyesen

Papp Bertalan polgármesternél.

Elérhetőségek: 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.

Telefonos elérhetőség: 06-42/554-501

e-mail: mariapocs@mariapocs.hu

 

5.     Konzultáció (helyszíni bejárás)

A pályázó a helyszín alapos megismerése érdekében helyszíni bejáráson vehet részt, a helyszínt megtekintheti, szóban vagy írásban kérdéseket tehet fel.

 

6.     Ajánlattételi határidő

Az ajánlatok beadási határideje:      2016. május 27. de. 10 óra

A bontás időpontja:                         2016. május 27. de. 10 óra 15 perc

 

Helye: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tárgyaló

            4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.

Az ajánlatoknak ezen időpontig kell a pályáztató fenti helyiségébe megérkeznie. A posta hibájából adódó vagy bármi egyéb okból (pl. közlekedési dugó, eltévedés stb.) felmerülő késedelemért, vagy eltűnésért a kiíró felelősséget nem vállal.

 

 

A bontási eljáráson a pályázók képviselhetik cégüket.

A bontás során a következő adatokat ismertetjük:

-     a pályázó neve és székhelye;

-     ajánlat rövid ismertetése;

 

7.     Az ajánlatok csomagolása, formai követelmények

Az ajánlat minden lapját géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani.

Amennyiben az ajánlat oldalait nem a cég jegyzésére jogosult személy írta alá, illetve szignálta, mellékelni kell az aláírásra, illetve szignálásra vonatkozó meghatalmazást és a meghatalmazó(k) aláírási címpéldányát. Az ajánlaton szerepelnie kell az eredeti vagy a másolat megjelölésének. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó.

A borítékra rá kell írni: Máriapócs Város Önkormányzat területén búcsúk, vásárok és piacok alkalmával a parkírozás szabályszerű lebonyolítására szóló pályázat

     Felbontani nem lehet, 2016. május 27. de. 10 óra 15 percig

 

8.     Csatolandó dokumentumok

·      a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata;

·      a szakmai alkalmasságot (képzettséget igazoló oklevelekkel együtt) és a pénzügyi teljesítőképességet igazoló okiratok, dokumentumok másolatai;

·      a pályázó szakmai életének bemutatása, üzemeltetési referenciák

·   a foglalkoztatott munkavállalók létszáma;

·      NAV igazolása arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása;

 

9.     Szakmai alkalmasság

·      a pályázaton az vehet részt, aki megfelel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)  Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és a tevékenysége végzését nem függesztették fel,

·      vezető megnevezése, képzettségének és szakmai életrajzának bemutatása,

 

10.  Az ajánlattétel teljessége

Pályáztató feltételezi, hogy a pályázó felkereste és megvizsgálta a helyszínt, annak érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan információt beszerezzen, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

Pályáztató feltételezi, hogy a pályázó tanulmányozta az összes, a kiírással átadott dokumentumot és megértette, illetve megismerte a feltételeket.

 

 

11.  Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik.

 

A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott szerződés megkötésének időpontjáig kötve van ajánlatához, kivéve, ha a pályáztató úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

 

12.  A pályázatok értékelése

Érvénytelen a pályázat, ha:

·      a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

·      a pályázót az eljárásból kizárták;

·      a pályázó a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek nem felel meg;

·      egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

 

13.  A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

·      a legmagasabb bérleti díj

 

14.  Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele

Eredményhirdetés: 2016. májusi Képviselő-testületi ülést követően (várhatóan: 2016. május 30.), az értesítés e-mailben és levélben történik.

Szerződéskötés időpontja: 2016. május 31. 10 óra

Helye: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.

 

15.  A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

    Kelt: Máriapócs, 2016. április 27.

 

 

 

                                                                  P a p p  Bertalan s.k.

                                                          Máriapócs Város polgármestere