MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tiszamenti   Regionális   Vízművek   Zrt.   üzemeltetésre  átadott  vízművek használatárért fizetendő bérleti díj összegéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a Tisztamenti Regionális Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vízközművek használatáért fizetendő bérleti díj összege 2015. évre vonatkozóan:

- ivóvíz szolgáltatás víziközmű eszközei esetében: 150 000 Ft

- szennyvízszolgáltatás víziközmű eszközei esetében: 1 350 000 Ft

 

       azzal a kitétellel, hogy az önkormányzat által fizetendő karbantartási díjak kompenzációja legyen azonos összegű a Tisztamenti Regionális Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott viziközműek használatáért fizetendő bérleti díj összegével.

 

3./  Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a TRV Zrt-t írásban tájékoztassa.

       Határidő: azonnal

       Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző