MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzése

 

A Képviselő-testület:

 

    1./ A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozás időpontját 2016. május 9, 10, 11, napjára tűzi ki.

 

 2./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt tegyen közzé a város honlapján, és a helyben szokásos módon az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

 

       Határidő: 2016. március 31.

       Felelős:   Dr. Juhász Szabolcs jegyző