MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítmény követelmények alapját képező 2016. évi célok megfogalmazása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §. alapján a melléklet szerint a 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat elfogadja.

     Határidő: folyamatos

     Felelős:  Papp Bertalan polgármester

                      Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

 

Melléklet a 12/2016. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozathoz

 

 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok:

 

 

1.    Kiemelt feladatok, tevékenységek 2016. évben:

 

-         a pályázatokon való részvétel a település fejlesztése az általános  célkitűzésekkel harmonizáló irányban történjen;

 

-         törekedni kell az önkormányzat által fenntartott intézmények gazdaságos működésére tett intézkedések megvalósulásának biztosítására,

 

-          az intézmények állagmegóvására, a szükséges karbantartások elvégzésére, az önkormányzat által nyújtott ellátások, szolgáltatások  kulturált igénybevételi lehetőségének biztosítására;

 

-         a szociális ellátás rendszerének a lakosság igénye, szociális helyzete szerinti alakítása, ennek érdekében a helyi szociális rendelet szükség szerinti áttekintése, felülvizsgálata;

 

-         a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő információt tudjon nyújtani a döntéshozók számára

 

-         az önkormányzat, a közös hivatal működőképességének biztosítása, az ezzel kapcsolatosan megfogalmazott elvárások, intézkedések végrehajtása.

 

 

2. Célkitűzés a hivatali ügyintézés területén

 

A közszolgálati tisztviselők a szükséges, a munkavégzésükhöz elengedhetetlen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, törekedjenek minél több szakmai ismeret megszerzésére.

 

A jegyző:

 

-         valamennyi igazgatási ágban rendelkezzen olyan szakmai ismerettel, mely az igazgatási terület irányításához, felügyeletéhez, a döntések meghozatalához szükséges,

 

-         törekedjen az irányítási, szervezési munkájához kapcsolódóan minél több szakmai ismeret megszerzésére.

 

 

A közszolgálati tisztviselők:

 

-         Munkájuk során megfelelő szakmai jártasságot mutassanak, a jártasság szintje emelkedjen;

 

-         A szakmai munkájuk során feladatukat megfelelő, javuló elemző képességgel lássák el;

 

-         Jelenjen meg az ügyfelekkel való eljárási viszonyban az udvariasság, határozottság, segítőkészség, kollégákkal való kapcsolatban a segítőkészség, együttműködési készség, információátadás kölcsönössége, és a szükség szerinti helyettesítés az ügyintézés folyamatosságának biztosítása érdekében, míg a felettesekkel való viszonyban az utasítások végrehajtása és adatszolgáltatás a kért határidőre;

 

-         A munkához való viszony jellemzői legyenek:

a felelősségérzet az önkormányzat érdekeinek képviseletében, jogszabályok betartásában, hivatástudat és szorgalom és igyekezet.

 

               

A közszolgálati tisztviselők munkájának minőségével támasztott követelmények:

 

a)határidők megtartása:

 

-    a közszolgálati tisztviselők munkájukat a jogszabályokban, illetve a hivatali

       ügymenet szerint meghatározott, nekik megszabott határidőig lássák el.

 

b)a munka pontossága, precízsége:

 

-         A közszolgálati tisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni- így az esetleges helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatók legyenek;

 

-         Az ügyiratok áttekinthetőségét, és az abban foglaltak megértését biztosítsa  a  külalak , az egyértelmű fogalmazás, megfelelő hivatkozás.

 

-         A közszolgálati tisztviselő az adott szakterületen rendelkezzen az ügy lényegének meglátását biztosító elemző képességgel, a döntés szakszerű előkészítéséhez szükséges ítélőképességgel, a megalapozott és egyértelmű döntéshozatali technikával.

 

-         esküjükhöz méltón viselkedjenek, az abban foglaltak szerint végezzék

munkájukat.

 

 Máriapócs, 2016. január 03.

 

 

Papp Bertalan s.k.                                      Dr. Juhász Szabolcs s. k.

             polgármester                                                              jegyző