MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

180/2015.(XI.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatallal kötött üzemeltetési szerződésről

A Képviselő-testület:

 

1./ Az  előterjesztéshez  mellékelt  szerződés-tervezet  alapján háromoldalú üzemeltetési szerződést köt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal és Máriapócs Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 26/1 hrsz-ú valóságban Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz. alatti a járási hivatal és az önkormányzat által közösen használt épület üzemeltetésére.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatának megfelelően az üzemeltetési szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                      Dr. Juhász Szabolcs jegyző;