MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                   „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 1657-10  /2015.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2015. (IX.09.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

 

A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15/A. § (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján forgalomszervezési és a lakott területeknek a közúti közlekedés károsító hatásaitól történő fokozott védelme érdekében a következő rendeli el:

  1. §

 

 (1)a) A rendelet időbeli hatálya a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely által kiadott Búcsúrendben felsorolt búcsúrendezvények napjaira 600-1500 óráig terjed ki.

    b)   A Búcsúrend a rendelet 6. sz. függeléke.

A búcsúrendezvényen a parkolás biztosítása a Pápa téren és a Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda udvarán.

        

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi, (1) bekezdésben meghatározott területen várakozó közúti járműre, kivéve:

 

        a./  a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel felszerelt járműveket;

        b./ közrend  és  közbiztonság  védelmében  szolgálatot  teljesítő,  jelzés nélküli járműveket;

       c./ a  mozgásában  korlátozott  személyszállítására  szolgáló gépjárművet,  amennyiben a szállított személy rendelkezik  a  mozgásában korlátozottak parkolási igazolvánnyal, és az a 4.§ (2) bekezdésében meghatározott módon kerül elhelyezésre a gépjárműben;

 

         d./ a tulajdonos külön engedélyével rendelkező járművek, amelyet a 4.§ (2) bekezdésében meghatározott módon kerül elhelyezésre a gépjárműben.

 

(3) A várakozóhelyen kereskedelmi, vagy szolgáltató tevékenység az üzemeltető külön engedélyével végezhető.

 

(4)   Autóbusz várakozóhelyként kizárólagosan kijelölt hely: Pápa-tér.

 

  1. §

 

(1) A kijelölt várakozóhelyek felsorolását, jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

       A várakozó helyeken az üzemeltetőnek tájékoztató táblát kell elhelyeznie.

 

       A tájékoztató táblán fel kell tüntetni:

         a./ az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét;

         b./ a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát;

         c./ a várakozási díj összegét;

         d./ a várakozási díj megfizetésének módját;

         e./ az üzemeltető nevét, címét;

         f./ a „nem őrzött” parkolóra utalást.

(2)  A kijelölt várakozó helyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak jelen rendelet szabályai szerint szabad.

(3) Üzemeltetési időn kívül a várakozó helyeken nem kell várakozási díjat fizetni.

(4) A várakozási helyeket Máriapócs Város közigazgatási határain belül a Napkorona Udvarház Kft 4552 Napkor (a továbbiakban: üzemeltető) üzemeltetik.

(5) Az üzemeltető gondoskodik különösen:

-         az üzemeltetési idő tartama alatt a parkolójegy árusításáról,

-         a közlekedési és tájékoztató táblák kihelyezéséről,

-         a parkolási rend megszervezéséről,

-         e rendeletben rögzített szabályok betartásának ellenőrzéséről,

-         az egységes parkolójegy beszerzéséről,

-         a tájékoztató táblák elkészíttetéséről,

-         a várakozó terület tisztántartásáról,

-         illemhely (mobil WC) biztosításáról, tisztántartásáról.

 

3.§

(1)  A várakozási helyek várakozási célú használatáért a várakozási díjak mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

 (2) A  várakozási  díjat a tervezett várakozás időtartamára előre kell megfizetni.

 

4. §

(1)  A várakozási helyek használatát a helyszínen megvásárolt jeggyel lehet igénybe venni.

(2)  A megváltott jegyet, díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről jól látható módon kell elhelyezni akként, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson.

 

5. §

(1) A várakozó helyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj       megfizetését a kezelő által megbízott üzemeltetési időben bármikor jogosult ellenőrizni.

 

(2) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a jármű vezetője

         a./ várakozó helyen érvényes jegy nélkül várakozik;

     b./ érvényes  jegyét,  vagy  a mozgáskorlátozottság igazolására szolgáló   engedélyt nem a szélvédő mögött és ellenőrizhető módon helyezi el a gépjárművön;

        c./ az előre megfizetett várakozási idő letelte után 15 percen túl a várakozási helyet továbbra is használja;

     d./ mozgáskorlátozottság igazolására szolgáló engedélyt (továbbiakban engedély) nem a kedvezményre jogosult érdekében használja fel, az engedély érvényességének időtartama lejárt, az engedély teljes mértékben nem ellenőrizhető.

 

7.§

     Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni a közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény 15/C. §-ában és 15/D. §-ában szabályozott módon.

8. §

(1) Jelen rendelet 2015. szeptember 11. napjától hatályos.

    (2)2015. szeptember 11. nappal hatályát veszti A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról szóló 14/2012. (VIII.15.) rendelet

 

    M á r i a p ó c s, 2015. szeptember 09.

 

 

    Papp  Bertalan s.k.                           Dr. Juhász Szabolcs s.k.

             polgármester                                                     jegyző

 

         A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2015. szeptember 10.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2015. szeptember 10.                                  

 

 

                                                                                   Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                           jegyző

 

Ügyirat száma: 1657-11 /2015.

 

Előzetes hatásvizsgálat

A várakozási terület használatának és kezelésének szabályozásáról szóló 15/2015. (IX. 09.) rendelet-tervezete

 

a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken forgalomszervezési, valamint a lakott területeket, különösen a műemléki és védett területek a közúti közlekedés károsító hatásaitól történő védelme céljából a törvényben meghatározott keretek között - kijelölhet olyan várakozási terület, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.

ab.) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet biztosítja, hogy a településen biztonságos közlekedés, a védett műemléki területek közúti közlekedés károsító hatásaitól történő védelmét, a rendezett várakozás feltételeinek biztosítását.

A rendeletnek környezetre káros hatása nincs.

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet végrehajtásához szükséges adminisztratív állomány a Képviselő-testület hivatalában és az önkormányzattal együttműködő civilszervezetek tagjaival rendelkezésre áll.

b.) a  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A közúti közlekedés szabályairól szóló, 1988. évi I. törvény szabályozza a várakozó területe és várakozási díj részletes szabályait. Az önkormányzati rendelet ennek megfelelő szabályozása, illetve módosítása szükségszerű.

c.)       a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet végrehajtásához az önkormányzat a Napkorona Udvarház Kft-vel megkötött szerződéssel látja el.

 

M á r i a p ó c s, 2015. szeptember 15.

 

 

                                                                  Papp Bertalan  s.k.

                                                                      polgármester

 

 

1.sz. melléklet

Várakozási területek felsorolása:

 

 

  1. Pápa-tér

     2.   Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda udvara

 

 

                                                                                                          2. sz. melléklet

 

Várakozási hely díjtételei:

 

  1. Pápa-téren

3.   Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda udvarán a fizető parkolók díjtételei:

 

személygépkocsi:        500Ft/nap

autóbusz:                       2000 Ft/nap