Máriapócs Város Önkormányzat

        Jegyzőjétől

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Tel: 42/554-501

 

Ügyiratszám:             /2014.

 

ELŐTERJESZTÉS

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testületének a gyermekétkeztetésről szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A képviselő-testület 2012. február 01.-én megalkotta a gyermekétkeztetésről szóló rendeletét. A rendelet szabályozta a gyermekétkeztetést, a térítési díjakat és az ehhez kapcsolódó lényeges kérdéseket.

 

A rendelet egy pontjának módosítása vált szükségessé célszerűségi és hatékonysági okok miatt.

 

A személyi térítési díj fizetésének határideje és módja változott meg.

 

A rendelet felülvizsgálata során derült ki, hogy a 2. § (8) bekezdésében szükséges összegszerűen rögzíteni az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegét, az alábbiak szerint:

 

       a.) óvoda:                                              289,-Ft + ÁFA

       b.) iskolai napközis                           406,-Ft + ÁFA

       c.) menza:                                             256,-Ft + ÁFA

 

A rendelet módosításai a rendelettervezetben találhatók meg.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet elfogadni szíveskedjen.

Máriapócs, 2014. szeptember 17.

                                                                                               Dr. Juhász Szabolcs sk.

                                                                                                             jegyző        

 

 

Máriapócsi Közös

Önkormányzati Hivatal

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Tel.:42/554-500

Fax: 42/554-502

Előzetes hatásvizsgálat

 

A MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a gyermekétkeztetésről szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításának lehetőségéről

 

        a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

 

     aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

 

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a településen a gyermekek napközbeni ellátása gyermekétkeztetés formájában biztosítva legyen a rendelet keretei között.                                                          

 

      ab.) környezeti és egészségi következményei:

 

A rendelet hatására a gyermekek napközbeni étkeztetése biztosítva van, mely a gyermekek fejlődéséhez elengedhetetlen.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

 

            A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány, valamint tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az adminisztratív feladatok elvégzése megoldott.

 

   b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

2012. február 01.-én lett megalkotva a rendelet. A rendelet jól alkalmazható. A mai napig érvényben van a rendelet, melynek módosítása célszerűségi, hatékonysági és adminisztratív okok miatt vált szükségessé.

 

c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 

Ezek a feltételek mind rendelkezésre állnak.

 

M á r i a p ó c s, 2014. szeptember 17.

 

            P a p p  Bertalan s.k.                              Dr.   Juhász Szabolcs  s.k.

               polgármester                                                  jegyző       

                                         

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2014.(IX.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

a gyermekétkeztetésről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában, -valamint a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet  a l k o t j a :

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed   gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésre.

 

Térítési díj

2.§ (1)  Az étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy törvényes képviselő köteles.

 

(2) A gyermekétkeztetést az intézményvezetőnél (iskolaigazgató, vezető-óvónő) történő írásbeli jelentkezés elfogadása esetén lehet igénybe venni.  Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.(A kibocsátott számla értesítésnek minősül.)

 

(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítéstől számított 8 napon belül a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez  fordulhat.

 

   (4) A napi étkezés formája:

-      tizórai-ebéd-uzsonna

 

(5) Az intézményi térítési díj mértéke:

a)   óvodai ellátás esetén 437-Ft/fő/nap, +ÁFA

b)  iskolai napközis foglalkozás esetén 618,-Ft/fő/nap +ÁFA

c)   menza esetén 386-Ft/fő/nap, +ÁFA.

(6) A személyi térítési díjat havonként utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15  napjáig kell befizetni készpénz átutalási megbízáson az önkormányzat számlájára.

 

(7) A  gyermekek   napközbeni   ellátását  biztosító   intézményben   az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

     

(8) A   gyermekétkeztetés   intézményi  térítési  díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

      a.) óvoda:                                  289,-Ft + ÁFA

      b.) iskolai napközis                 406,-Ft + ÁFA

      c.) menza:                                 256,-Ft + ÁFA

 

(9) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (8) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának valamint  a normatív kedvezményeknek a  figyelembevételével állapítja meg.

 

(10)A gyermekétkeztetés esetén  a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig a   térítési díjból:

 

a)   az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és  tanuló után az intézményi térítési díj 100 %-át,

b)   az a.) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

c)    három  vagy  többgyermekes  családoknál gyermekenként  az intézményi térítési díj 50%-át,

d)   a  tartósan beteg  vagy fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át

 normatív kedvezményként kell biztosítani.

 

(11) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

Egyebek

 

3.§  (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

4.§  (1) E rendelet a 2014. október 1.  napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetésről szóló 1/2012.(II.01.) önkormányzati rendelet.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M á r i a p ó c s, 2014. szeptember 22.

 

                 P a p p  Bertalan s.k.                         Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                        polgármester                                        jegyző

 

                   A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró.

 

            Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2014. szeptember  23.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2014. szeptember 23.

                                                                                   

     Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                                       jegyző

 

 

 

T E R V E Z E T

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…./2014.(IX.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

a gyermekétkeztetésről

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában, -valamint a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet  a l k o t j a :

A rendelet hatálya

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed   gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésre.

 

Térítési díj

 

2.§ (1)  Az étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy törvényes képviselő köteles.

 

(2) A gyermekétkeztetést az intézményvezetőnél (iskolaigazgató, vezető-óvónő) történő írásbeli jelentkezés elfogadása esetén lehet igénybe venni.  Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.(A kibocsátott számla értesítésnek minősül.)

 

(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítéstől számított 8 napon belül a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez  fordulhat.

 

   (4) A napi étkezés formája:

-      tizórai-ebéd-uzsonna

 

(5) Az intézményi térítési díj mértéke:

a)   óvodai ellátás esetén 437-Ft/fő/nap, +ÁFA

b)  iskolai napközis foglalkozás esetén 618,-Ft/fő/nap +ÁFA

c)   menza esetén 386-Ft/fő/nap, +ÁFA.

(6) A személyi térítési díjat havonként utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15  napjáig kell befizetni készpénz átutalási megbízáson az önkormányzat számlájára.

 

(7) A  gyermekek   napközbeni   ellátását  biztosító   intézményben   az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

     

(8) A   gyermekétkeztetés   intézményi  térítési  díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

      a.) óvoda:                                  289,-Ft + ÁFA

      b.) iskolai napközis                 406,-Ft + ÁFA

      c.) menza:                                 256,-Ft + ÁFA

 

(9) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (8) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának valamint  a normatív kedvezményeknek a  figyelembevételével állapítja meg.

 

(10)A gyermekétkeztetés esetén  a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig a   térítési díjból:

 

a)   az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és  tanuló után az intézményi térítési díj 100 %-át,

b)   az a.) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

c)    három  vagy  többgyermekes  családoknál gyermekenként  az intézményi térítési díj 50%-át,

d)   a  tartósan beteg  vagy fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át

 normatív kedvezményként kell biztosítani.

 

(11) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

Egyebek

 

3.§  (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

4.§  (1) E rendelet a 2014. október 1.  napján lép hatályba.

(2)Hatályát veszti a gyermekétkeztetésről szóló 1/2012.(II.01.) önkormányzati rendelet.                                                                                                                                                                                                                                                                             

M á r i a p ó c s, 2014. szeptember ….

 

                 P a p p  Bertalan s.k.                  Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                        polgármester                                    jegyző

 

         

            Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2014. …………...-án kihirdettem.

Máriapócs, 2014. …………………...

                                                                                   

Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                            jegyző