MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 1453-4/2015

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2015. (IV. 29.)

R E N D E L E T E :

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek

filmforgatási célú igénybevételéről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

1.   §

(1)     A közterület filmforgatási célú igénybevételére Máriapócs város közigazgatási területén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)     A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3)     A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3.000,- m2-t nem haladhatja meg.

2.   §

(1)      Nem engedélyezhető filmforgatás Máriapócs Város Önkormányzat által, vagy megbízás alapján közterületen szervezett önkormányzati rendezvények, valamint vasárnap és ünnepnapok, búcsúvásárok időtartamára illetve területére.

(2)      Az (1) bekezdés alóli mentesség kizárólag a 6. §-ban meghatározott célokra adható.

3.   §

(1)     Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható káros károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2)     A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül közterület használatot biztosítani kell.

(3)     Rendkívüli természeti esemény esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4)     A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

 

4.   §

(1)     A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Máriapócs Város közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületként Máriapócs 30/1 hrsz-ú Kossuth teret, 30/2 hrsz-ú Szent Erzsébet teret, valamint a        3/2 hrsz-ú Monostor közt állapítja meg. A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a mozgóképről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

(2)     A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza:

(3)     A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(4)      Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

(5)     A fizetői díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja Máriapócs történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása.

 

5.   §

(1)     A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a)    a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b)    zöldfelületet köteles kíméletesen használni.

c)    22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,

d)    a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni,

e)    a filmforgatással érintettek tájékoztatását a forgatással kapcsolatos lényegi információkról,

f)      a filmforgatással összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,

g)    a szomszédos lakóingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelítésének folyamatos biztosítását

 

6.   §

(1)     Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatás esetén a 30 napot.

 

 

7.   §

(1)     A Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 39/B. § (1), (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

 

8.   §

(1)     A közterület filmforgatási igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény, és a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületi filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013.(VII.11.) KIM rendelet rendelkezései irányadók.

 

9.   §

(1)     Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)     Kihirdetésről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

M á r i a p ó c s, 2015. április 29.

 

Papp Bertalan sk.                                   Dr. Juhász Szabolcs sk.

  polgármester                                                   jegyző

 

A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. április 30. napján kihirdetésre került.

 

Máriapócs, 2015. április 30.

 

                                Dr. Juhász Szabolcs

    jegyző

 

1.     számú melléklete

9/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek

filmforgatás célú használatának díjai

 

Területi besorolás

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb

parkolás

A város díszburkolatos, vagy turisztikailag kiemelt központi területein

500,-  Ft/m2/nap

200,- Ft/m2/nap

200,- Ft/m2/nap

A város nem díszburkolatos, vagy a turisztikailag nem kiemelt központ területein

200,- Ft/m2/nap

150,- Ft/m2/nap

100,- Ft/m2/nap

Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magába foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.