MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2011. (V. 26.) 

ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E

                                                      

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján a következőket  r e n d e l i  el:

 

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

 

1.§         A rendelet hatálya kiterjed  Máriapócs Város Önkormányzat   közigazgatási területén  működő gyermekjóléti szolgálatra, gyermekek napközbeni ellátására,  a gyermekek átmeneti gondozására.

 

2.§ (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megszüntetéséhez.

(2) A Képviselőtestület az  (1) bekezdésben rögzített célokat:

    a.)  gyermekjóléti szolgáltatás,

        b.) gyermekek napközbeni ellátása

             c.) gyermekek átmeneti gondozása keretében biztosítja.

(3)     A Képviselőtestület a (2) bekezdés a.) b.) pont szerinti gyermekjóléti alapellátást intézményei útján, a gyermekek átmeneti gondozását szerződéses feladatátadás útján biztosítja. (1. számú melléklet)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

 

3.§ (1) A    Képviselő-testület   a   Gyvt.   39.  §.-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás ellátására a Családsegítő Központ tevékenységén belül Gyermekjóléti Szolgálatot alapított.

 

(2)  A  Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatait  - a jegyző szakmai irányítása mellett – a védőnői szolgálattal, az oktatási-nevelési intézményekkel együttműködve - végzi.  

 

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

 

4.§ (1) A  gyermekek  napközbeni  ellátásaként  a    családban    élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

 

(2) A   gyermekek   napközbeni    ellátását   különösen   az    olyan gyermekek számára kell  biztosítani:

a) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit  egyedülálló,  vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, vagy ápolási díjban részesül,

c) akinek  a  szülője,  gondozója, szociális helyzete miatt, az ellátásról nem tud gondoskodni.

 

(3)     A gyermekek napközbeni ellátásának formái:

a)   napközi otthonos óvodai ellátás

b)   általános iskolai napközis foglalkozás.

 

(4)     A szülő vagy törvényes képviselő a gyermekek napközbeni ellátására irányuló írásbeli kérelmét az intézmény vezetőjéhez nyújtja be.

 

(5)     Az intézmény vezetője az alapító okiratban foglalt létszám és csoportszámnak megfelelően az e rendelet 3.§ (2) bek. a-c pontjában meghatározott szempontok alapján bírálja el a kérelmeket.

GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA

 

5.§ (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében  az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházatokról való ellátásokról, mentálhigiénés és egészségügyi (teljes körű ellátás) ellátásáról gondoskodik.

 

E feladatot az önkormányzat – ellátási szerződés alapján – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményei útján látja el. (1. számú melléklet)

 

(2) A  gyermekek  átmeneti   gondozása   a   szülő  kérelmére  és beleegyezésével történhet.

 

(3) Az   átmeneti    gondozást  akkor  kell  teljes  körű   ellátással biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható.

 

(4) A   gyermek   átmeneti   gondozása,   az   alapjául   szolgáló   ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.

 

(5) A gondozást meg kell szüntetni, ha

-      a megszüntetést a szülő kéri ,

-      annak okai már nem állnak fenn.

 

(6) A gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a Képviselőtestület hatáskör átruházása alapján a Polgármester gondoskodik.

TÉRÍTÉSI DÍJ

 

6.§ (1) Az  étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy törvényes képviselő köteles.

 

(2) A  gyermekétkeztetést   az  intézményvezetőnél   (iskolaigazgató, vezető-óvónő) történő írásbeli jelentkezés elfogadása esetén lehet igénybe venni.  Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.(A kibocsátott számla értesítésnek minősül.)

 

(3) Ha  a  kötelezett  a  személyi  térítési  díj  összegét vitatja, az értesítéstől számított 8 napon belül a Máriapócs Város Önkormányzat Humán Szolgáltatási Bizottsághoz fordulhat.

(4) A napi étkezés formája:

-  tízórai-ebéd-uzsonna.

 

(5) Az intézményi térítési díj mértéke:

a)       óvodai ellátás esetén 308,-Ft/fő/nap,

b)       iskolai napközis foglalkozás esetén 443,-Ft/fő/nap,

c)       menza esetén 270.-Ft/fő/nap, mely összegek tartalmazzák az ÁFA-t.

 

(6) A  személyi   térítési   díjat   havonként   előre,  a   tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig kell befizetni az intézmény házi pénztárába. Az intézmény vezetője a beszedett személyi térítési díjat köteles a fenntartó költségvetési elszámolási számlájára befizetni.

 

(7) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

 

(8) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

 

(9) A   személyi  térítési  díjat  az  intézményvezető  a  (8) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának szorzata figyelembevételével állapítja meg.

 

(10) A  gyermekétkeztetés  esetén   a  gyermek  és  a  tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig a   térítési díjból:

a)   az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 100 %-át,

b)   az a.) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

c)    három  vagy  többgyermekes  családoknál gyermekenként  az intézményi térítési díj 50%-át,

d)   a  tartósan beteg  vagy fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át

normatív kedvezményként kell biztosítani.

 

(11) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

 

7.§ (1) A   gyermekjóléti    alapellátás    keretében   biztosított   átmeneti gondozásért térítési díjat kell fizetni.  A személyi térítési díj megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

 

(2) Az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének a 25%-át, több ellátott gyermek esetén a kötelezett havi jövedelmének az             50%-át.

EGYEBEK

 

8.§ (1) Az  e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) számú Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

8.§ (1)  E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a szeptember havi térítési díj fizetésére vonatkozóan kell először alkalmazni.

 

(2)  Hatályát veszti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, 14/2008.(IX.11.) rendelet. 

 

       M á r i a p ó c s, 2011. május 25.

 

P a p p  Bertalan s.k.                                K i s s  Béla s.k.

    polgármester                                              jegyző

 

         Dr. K i s s  Lajos s.k.                     Dr. Királyházi Csaba s.k.                                     jkv. hitelesítő                                   jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2011. május 26. napján kihirdettem.

Máriapócs, 2011. május 26.          

 

   K i s s  Béla

                                                                                                     jegyző