MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-501.

 

Ügyirat száma: 1336-3/2015.

 

Máriapócs Város Önkormányzat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2015. (IV.15.) 

 Önkormányzati rendelete

 

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a helyi környezet, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról,

 

A Képviselő-testület:

 

Máriapócs Város képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Általános rendelkezések

1. §

(1)  A rendelet célja, hogy Máriapócs Város közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2)  A rendelet hatálya Máriapócs Város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(3)  A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(4)  Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.

 

 

 Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2. §

(1)  A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(2) a) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.

       b) Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és külterületi ingatlanok megművelése, rendben tartása, gyomtól, gaztól történő rendszeres megtisztítása az önkormányzat feladata. Kivéve, ha bérbeadással, vagy egyéb módon hasznosítja az ingatlant.

(3)  Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4)  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5)  Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(6)  A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7)  Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.

A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8)  A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

3. §

 

(1)  A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2)  Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(3)  Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(4)  A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! Tilos a csapadékvíznek a szennyvízhálózatba történő bevezetése!

 

4. §

 

(1)  Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2)  Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3)  Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)  Közterületen építési, bontási anyagot a jegyző által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(5)  Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6)  Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

 

 

 

 

(7)  Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

 

5. §

 

(1)  Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2)  Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

 

6. §

 

(1)  A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

Lakóházhoz tartozó udvarban vagy egyéb területen, ilyen munkákat csak abban az esetben lehet végezni, ha a megfelelő müszaki védelem biztositott .

(2)  A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

 

7. §

 

(1)  Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2)  Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

 

8. §

 

(1)  A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos!

A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

(2)  Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.

 

 

(3)  Aki közterületet beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

(4)  Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel), állati ürülékkel szennyezni tilos!

(5)  Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.

(6)  Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani.

                                                                  

9. §

 

(1)  Vállalkozói tevékenység  ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos!

(2)  Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.

Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.

10. §

 

(1)  Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

(2)  A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

 

11. §

 

(1)  A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(2)  Tilos az összerakott hó elhelyezése:

– a gyalogos közlekedési útvonalon,

– az útkereszteződésben,

– az úttorkolatban,

– a kapubejárat elé, annak szélességében,

– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,

– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(3)  A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.


Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

12. §

 

(1)  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2)  Kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés, ha feltámad szél, annak erősségétől függően a tűzet, azonnal el kell oltani.

(3)  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(4)  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5)  A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(6)  A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(7)  A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

(8)  A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

13. §

A településgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a város területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását, melyet az önkormányzat lát el.

 

14. §

(1)  Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)  Szabálysértést követ el az is, s vele szemben az (1)-(2) bekezdés szerint kell eljárni, aki

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,

b) szemetet felhalmoz,

c) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

d) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,

e) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,

f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

h) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,

i) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,

j) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,

k) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

l) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,

m) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

n) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,

o) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,

p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,

r) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

s) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi szabálysértést követ el.

 

Záró rendelkezés

15. §

 

Ez a rendelet 2015 április 15.-én lép hatályba. Hatályát veszti a a közterületek, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről szóló 24/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

          M á r i a p ó c s, 2015. április 15.

 

Papp Bertalan s.k.

polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                    jegyző

 

A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 15.

 

 

 

Dr. Juhász Szabolcs

jegyző

Máriapócsi Közös

Önkormányzati Hivatal

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Tel.:42/554-500

Fax: 42/554-502

 

Ügyirat száma: 1336-2/2015.

 

Előzetes hatásvizsgálat

 

A MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a ……/2015.(IV.15) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok rendjéről, a helyi környezet, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról,

 

        a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

     aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a településen a közterületek és ingatlanok rendben legyenek. A rendelet társadalmi hatása a lakosságra többlet terhet, az önkormányzatnak többlet bevételt jelenthet.                                                          

 

      ab.) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet hatására a környezet szebb, élhetőbb lesz. A lakosok egészségére pozitív hatással van.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

            A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány, valamint tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az adminisztratív feladatok elvégzése megoldott.

 

   b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

2008.-ban lett megalkotva a rendelet. Hatása pozitív a lakosság körében. Jelentős jogszabályi változások miatt vált szükségessé új rendelet megalkotása.

 

c.)          a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

Ezek a feltételek mind rendelkezésre állnak.

 

M á r i a p ó c s, 2015. április 07.

 

 

            P a p p  Bertalan s.k.                              Dr.   Juhász Szabolcs  s.k.

               polgármester                                                  jegyző                        

 

Máriapócs Város Önkormányzat

        Jegyzőjétől

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Tel:42/554-501

Ügyiratszám:  1336 /2015.

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a helyi környezet, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról

szóló rendelet megalkotásáról

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2008. decemberében megalkotta a  közterület és köztisztasági rendeletét.

A rendelet nem szabályozta belterületen az avar és kerti hulladékok égetését illetve a helyi rendelet olyan számos szakasza változott jogszabályi változások miatt, hogy célszerűbb lett egy új rendelet megalkotása.

Az új rendelet tervezete mellékelve.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet vitassa meg, javaslatokat tegyen és elfogadni szíveskedjen.

 

Máriapócs, 2015. április 07.

                                                                            

 

 Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                          jegyző