szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  1/2014. (II.05.) 2014. évi költségvetési rendelet

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
  2014. évre
                Ezer forintban !
  Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
   Bevételek
  1.Nyitó pénzkészlet            -----
  2.Önkormányzatok működési támogatásai19 79921 11927 71521 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11926 398263 983
  3.Működési célú támogatások ÁH-on belül2 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 68132 117
  4.Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  27 3025 69037 8584 86637 85837 85837 85837 85837 85837 855302 861
  5.Közhatalmi bevételek  10 825   15 7043 1216 8653 675 2 46042 650
  6.Működési bevételek1 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 04912 654
  7.Felhalmozási bevételek             
  8.Működési célú átvett pénzeszközök3 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 20038 433
  9.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
  10.Finanszírozási bevételek7 0105 690  15 70412 013 2 569 2 0155 690 50 691
  11.Bevételek összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
   Kiadások
  12.Személyi juttatások11 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 056132 661
  13.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 74632 919
  14.Dologi kiadások10 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 736128 821
  15.Ellátottak pénzbeli juttatása9 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 213110 523
  16.Egyéb működési célú kiadások  1 175  1 175  1 175  1 1754 700
  17.Beruházások  37 858 37 858 37 85837 85837 85837 85837 85838 717303 723
  18.Felújítások             
  19.Egyéb felhalmozási kiadások             
  20.Finanszírozási kiadások    10 01410 01410 014     30 042
  21.Kiadások összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
  22.Egyenleg (11-21)            -----
   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

  ......./2014. (II. 5.) számú rendelete

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

   

  1. § A rendelet hatálya

  (1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

   

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

  692 698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  743 389 E Ft

  Költségvetési kiadással

  50 691 E Ft

  50 691 E Ft

  E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből  működési

             felhalmozási

  állapítja meg.

   

  (2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

   (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

   

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg.

  (8)   Az Önkormányzat a kiadások között 30 042 E Ft céltartalékot állapít meg.

   

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

   (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

   (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

   (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

   (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

   (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

   (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

   (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

   (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

   

  5. § Az előirányzatok módosítása

   (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

   (7)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4)   A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

   

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezések

   

  (1)   Ez a rendelet  2014. …………………. lép hatályba.

  (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

   

  Dr. Juhász Szabolcs

  Papp Bertalan

  jegyző

  polgármester

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/385-015.

  Telefax száma: 42/554-000.

   

  Száma:         /2014.    

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  1/2014.(II.05.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

   

   

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

   

  1. § A rendelet hatálya

  (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

  692 698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  743 389 E Ft

  Költségvetési kiadással

  50 691 E Ft

  50 691 E Ft

  E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből  működési

             felhalmozási

  állapítja meg.

   

  (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

   (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg.

  (8) Az Önkormányzat a kiadások között 30 042 E Ft céltartalékot állapít meg.

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

   (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

   (2)    Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

   (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

   (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

   (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

   (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

   (7)    Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

   (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  5. § Az előirányzatok módosítása

   (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

   (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezése

  (1) Ez a rendelet 2014. január 01. lép hatályba.

   

  (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

   

         M á r i a p ó c s, 2014. február 05.

   

   V i n c z e  Tibor s.k.                     Dr.  J u h á s z  Szabolcs s.k.

      polgármester                                             jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

   

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2014. február 06. napján kihirdettem.

  Máriapócs, 2014. február 06.       

   

     Dr. J u h á s z  Szabolcs s.k.

  jegyző

   

  Költségvetési koncepció a 2014-es gazdasági évre
     
  Tisztelt Képviselő-testület!  
     
  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:  
     
  Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók száma10 fő 
  Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozó2 fő  
  (pedagógiai asszisztens 2014.08.31-ig, hosszabbítani 2015.08.31-ig)  
  (takarító helyettesítésére 2014.03.31-ig, hosszabbítani 2014.06.30-ig)  
     
  A tíz fő dolgozóból:  
  óvodapedagógus6 
  dajka3 
  takarító1 
     
  2013/2014 nevelési évre beírt gyermeklétszám: 82 
  2014/2015 nevelési évre várhatóan71 
     
     
  Alapilletmény óvodapedagógusok18 290 236 
  Alapilletmény segítők4 482 456 
  Alapilletmény nem finanszírozottak (takarító és helyettese)1 610 076 
  Kötelező illetménypótlék1 276 939 
  Jutalom (jubileumi)304 500 
  Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.)1 544 400216 600
  Egyéb juttatás200 000 
  Egyéb bérend. Tart. Egyéb saj. Juttatásai20 000 
  Közlekedési költségtérítés10 000 
  Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.540 000 
  Rendszeres személyi juttatás:28 278 607 
  Szociális hozzájárulási adó7 635 224493 290
  egészségügyi hozzájárulás2 000 
  Munkaadókat terhelő járulékok7 637 224 
  BÉR ÖSSZESEN:35 915 831 
  Pedagógus továbbképzés280 000 
  Gyógyszerbeszerzés30 000 
  Irodaszer, nyomtatvány beszerzés200 000 
  Könyvbeszerzés50 000 
  Folyóirat beszerzés30 000 
  Hajtó és kenőanyag beszerzés20 000 
  Szakmai anyagok beszerzése100 000 
  Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek200 000 
  Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha10 000 
  Készletbeszerzés800 000 
  Készletbeszerzések1 720 000 
  Nem adatátviteli célú távközlési díjak100 000 
  Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó)4 999 280 
  szállítási szolgáltatások350 000 
  Gázenergia szolgáltatás2 300 000 
  Villamosenergia szolgáltatás400 000 
  víz- és csatornadíj350 000 
  Karbantartási, kisjavítási szolg.2 000 000 
  Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.100 000 
  Szolgáltatások10 599 280 
  Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA3 300 000 
  Reprezentáció10 000 
  Számlázott szellemi tevékenység teljesít770 000 
  Különféle dologi kiadások4 080 000 
  Munkáltató által fizetett SZJA20 000 
  Díjak, egyéb befizetések100 000 
  Egyéb folyó kiadások120 000 
  DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:16 519 280 
  Költségvetési kiadások összesen:52 435 111 
     
  Bérleti és lízingdíj bevétel100 000 
  Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)1 050 000 
  Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól500 000 
  Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)283 500 
  Bértámogatás37 122 720 
  Óvodaműködtetési támogatás4 386 666 
  Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás)1 748 460 
  Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás)3 550 920 
  Költségvetési bevétlek összesen:48 742 266 
     
  KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:-3 692 845 
     
  A fenti táblázatból kivehető, hogy az óvoda költségvetési hiánya az alábbiakból tevődik össze:
  nem finanszírozott alkalmazottakból:2 707 005 
  A 2014-es évben kötelezően megvalósítandó feladatokból: (ÁNTSZ előírás)  
  radiátortakaró 35db radiátorra760 000 
  játszótéri játékok ellenőrzése110 000 
  egészségügyi festés500 000 
  Előírt kiadások:4 077 005 
     
     

   

   

  Máriapócs  Város Önkormányzat

  P o l g á r m e s t e r e

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon: 42/554-500

  Telefax: 42/554-502

   

  Szám:........./2014.

   

  E L Ő T E R J ES Z T É S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

   

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

   

  A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat              1. melléklete tartalmazza.

   

  Kérem a határozati javaslat elfogadását.

   

  Kelt: Máriapócs, 2014. január 28.

   

  Papp Bertalan s. k.

  polgármester

   

                              Máriapócs Város Önkormányzat

  ……/2014. (II. 05.) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

   

  Határidő: azonnal      

  Felelős: Polgármester

   

  K. m. f.

   

   

                 Papp Bertalan s. k.                                                 Dr. Juhász Szabolcs s. k.

                            polgármester                                                                                       jegyző

   

  P.H.

  1. sz. melléklet letöltése

   

  2014. évi költségvetési rendelet űrlapjai

   

  Dátum

  Rendezvény neve

  Helyszín

  Információ

  Kontakt

  Telefon

  Fax

  e-mail

  honlap

  Keret

  Március 15.

  Nemzeti Ünnep

  Általános Iskola

  Általános Iskola

  Vincze Sándor

  06-42-554-515

  mpocsisk@freemail.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  Május 1.

  Pócsi Majális

  Szabadidőpark

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  400.000.-

  Június-július-augusztus

  Nyári Zsiráf Tábor

  Művelődési Ház

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://mpocskonyvtar.hupont.hu/

   

  Július augusztus

  Színjátszó tábor

  Általános Iskola

  Művelődési Ház

  Vona Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://mpocskonyvtar.hupont.hu/

   

  Július

  Horgász Tábor

  Szabadidőpark-horgásztó

  Máriapócsi Horgász Egyesület

  Tóth Árpád

  06-42/

  pocsihorgaszok@gmail.com

  http://halak01.5mp.eu/web.php?a=halak01

   

  Augusztus 20.

  Nemzeti Ünnep

  Máriapócs Főtere

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  250.000.-

  Augusztus

  Polgárőrnap

  Művelődési Ház

  Máriapócsi Polgárőr Egyesület

  Lőrincz Péter

  06/70-459-1951

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  Október 01.

  Beruházás átadása: Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-2009-5.1.1/D

  Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Általános iskola

  Polgármesteri Hivatal,

  Bukta Mihály

  0642554-501

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

  SZOFT költségek szerint

  Október 01.

  Idősek Világnapja

  Idősek Otthona

  Idősek Otthona

  Tóthné Seres Éva

  0642/385499

  0642/554030

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  100.000.-

  November

  III. Kortárs Ki Mit Tud

  Idősek Otthona

  Vigyázzunk Egymásra Egyesület

  Balázs Csabáné,

  Sándor Lászlóné

  06-70/459-3063

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  December 24.

  Pócsi Karácsony

  Máriapócs Főtere

  Görög Katolikus Egyház

  Görög Katolikus Egyház

  06-42/554501

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

  250.000.-

  Összesen

   

   

   

   

   

   

   

  1.000.000.-

   

   

   

   

   

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár

  4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,

  http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.humpocskonyvtar@citromail.hu

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

   

  2014. évi költségvetés

   

  Máriapócs, 2014. január 14.

  A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2014-es évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2174x1141= 2.480.534.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

   

  2014-ben sikerült  a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk heti 3 nap a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés). Foglalkoztatásuk: 2013. 12.01-től – 2014. április 31-ig tart.

   

              A 2014-ben plusz feladatként vállaltuk a eMagyarország Pont feladatainak ellátását, és a TÁMOP 2.1.2 képzés koordinálását, mentori feladatok ellátását. Szeretnénk még 2014-ben is nyelvi tanfolyamokat szervezni, ha a program lehetőséget ad a Máriapócsi helyszínre.

   

              Jelenleg 3 tanfolyam működik (kompetencia fejlesztő, kerti munkás, mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel  a költségvetésben.

   

              2014. október 1-jén kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.

              Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A mellékeltben található a 2014. évi rendezvényterv, melynek kiadásai az önkormányzat rendezvénykeretében szerepelnek.

   

  2014. évi kiadások:

  __________________________________________________________________________

  Bér: /1 fő/                                                                                                          1.785.200 Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok:                                                                           554.000 Ft

  Összesen:                                                                                                          2.339.200 Ft

   

  Irodaszer, tisztítószer:                                                                                                      350.000 Ft

  Könyvbeszerzés:                                                                                                 300.000 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

   

  Telefon:                                                                                                               100.000 Ft

  Gázenergia:                                                                                                         800.000 Ft

  Villamos energia:                                                                                                 200.000 Ft

  Víz és csatornadíj:                                                                                                 80.000 Ft

  Karbantartás (Tüdőszűrő):                                                                                     50.000 Ft

  Fesztivál, Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei:                               940.000 Ft

  ÁFA:                                                                                                                   680.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      2.820.000 Ft

   

   

  Bér és járulékok összesen:                                                                              2.339.200 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      2.820.000 Ft

  Kiadások összesen:                                                              5.809.200 ft

   

  2014. évre tervezett bevételek:

   

  Fénymásolás:                                                                                                           200.000 Ft

  Terembérlet:    (3 tanfolyamból)                                                                               700.000 Ft

  Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:                                                                   210.000 Ft

  NKA nyertes pályázatok: Ifjúsági fesztivál, néptánc program, tábor:                   730.000 Ft

  Önkormányzati támogatás:                                                                              1.488.666 Ft

  Normatíva:                                                                                                           2.480.534 Ft

  Összesen:                                                                              5.809.200.- Ft

  TIOP 2014. évi része, ami már 2013-ban kifizetésre került:                    1.450.000.- Ft

   

  Máriapócs, 2014. január 14.

   

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!